مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با فعالیت جسمانی زنان سالمند خانه های سالمندی شیراز
چکیده فارسی مقاله   مقدمه و هدف: در نظر داشتن نیازهای خاص، توجه به رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی در سالمندان امور بسیار مهمی هستند که عمدتاً مورد غفلت قرار می­گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی کیفیت زندگی زنان سالمند خانه های سالمندی شیراز و ارتباط آن با فعالیت جسمانی است. مواد و روش­ ها: این مطالعه از نوع همبستگی بود که تعداد 186 زن سالمند بالای 65 سال خانه های سالمندی شیراز به طور داوطلبانه انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسش نامه استاندارد بین المللی فعالیت جسمانی و پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 استفاد شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 18/SPSS و آزمون همبستگی اسپیرمن، کورسکال والیس و من ویتنی در سطح (05/ 0 p ≤) بهره گرفته شد (05/0 =α). یافته ­ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین فعالیت جسمانی و کیفیت زندگی زنان سالمندان ارتباط معنی داری وجود دارد (001/0p=، 4/0r=). همچنین کیفیت زندگی زنان سالمند کم تحرک نسبت به زنان سالمند با تحرک کافی به طور معنی داری پایین تر بود (001/0p=). نتیجه ­گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت که مشارکت در فعالیت جسمانی با بهبود کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معنی­داری دارد، بنابراین به مسئولین توصیه می شود از فعالیت های جسمانی به عنوان ابزاری جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانه های سالمندی استفاده کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی، سالمندان، زنان

عنوان انگلیسی The evaluation of quality of life and its association with physical activity in Shiraz elderly homes
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:considering of Specific needs, attention to health behaviors and quality of life in the elderly is a very important issue that is mostly ignored. The aim of this study was to investigate the quality of life of elderly women in nursing homes in Shiraz and its association with physical activity. Materials and Methods: A total of 186 elderly women above the 65 years voluntary selected and participated in this study. Information were collected via International Physical Activity standard Questionnaire SF36 quality of life questionnaires. To analyze the data we used of SPSS/18, and Spearman correlation test, Kruskal-Wallis and  U Mann-Whitney (α= 0.05). Findings: The results of present study showed that there are significant correlation between physical activity and quality of life in elderly women (p=0.001).also Quality of life in sedentary older women was significantly lower than enough mobility older women (p=0.001). Conclusion: according of result we can said that participation in physical activity has a significant positive correlation with improved quality of life, therefore recommended to officials that used of physical activity as a means to improve the quality of life of elderly living in nursing homes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Physical activity, quality of life, elderly, women

نویسندگان مقاله عبدالصالح زر | زر
گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، صندوق پستی 111-74135 ، جهرم، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه جهرم (Jahrom university)

سید علی حسینی | seyed ali
واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت (Islamic azad university of marvdasht)

مهسا سوخکی | سوخکی
واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت (Islamic azad university of marvdasht)

فاطمه احمدی |
دانشجوی دکتری، فیزیولوژِی ورزش ، دانشگاه شهید چمران اهواز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید چمران (Shahid chamran university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-250-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات