مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی اثربخشی فعالیت بدنی روی کیفیت خواب مردان سالمند شهر شیراز
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: تغییر در کیفیت خواب یکی از تغییرات مهم فیزیولوژیکی است که در طول جریان پیری و سالمندی نمایان می­شود. بنابراین می­توان گفت یکی از مشکلاتی که روی کیفیت زندگی افراد در دوران سالمندی اثر می­گذارد تغییرات منفی کیفیت خواب است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه کیفیت خواب سالمندان شرکت کننده در فعالیت­های ورزشی پارک­های شهر شیراز و سالمندان غیرفعال می­باشد. مواد و روش­ ها: تعداد 100 مرد سالمند به طور داوطلب و در دسترس در این مطالعه شرکت کردند که 56 نفر دارای فعالیت بدنی(فعال) و 44 نفر غیرفعال بودند. به منظور سنجش کیفیت خواب سالمندان از پرسش­نامه استاندارد پیتزبورگ(PSQI) استفاده گردید. برای تحلیل داده­ها از نرم افزار 18/ SPSS و آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد(0/05 =p). یافته­ ها: نتایج نشان داد که سالمندان فعال نسبت به گروه غیر فعال در کیفیت کلی خواب(0/02 = p) و مقیاس­های کارایی و موثر بودن خواب(0/02 = p)، اختلالات خواب(0/02 = p)، میزان داروی خواب آور مصرفی(0/05 = p)، اختلال عملکرد صبحگاهی(0/02 = p) در وضعیت مطلوب­تری قرار دارند.  نتیجه ­گیری: مشارکت سالمندان در فعالیت های ورزشی داوطلبانه در پارک­ها و فضاهای سبز بر کیفیت خواب سالمندان اثر مثبت دارد. لذا پیشنهاد می شود که شرکت در فعالیت بدنی به عنوان روشی مکمل برای بهبود کیفیت خواب سالمندان استفاده گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند،کیفیت خواب، فعالیت بدنی، اختلال خواب

عنوان انگلیسی Evaluate the effectiveness of physical activity on sleep quality in Shiraz’s Elderly men
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Changes in sleep quality is one of the important physiological changes that appears during aging and the aging process .So we can say negative changes in sleep quality is one of the problems that affect the quality of life in old age. The aim of this study was to investigate sleep quality in active and passive elderly men in Shiraz's parks. Materials and Methods: A total of 100 elderly male volunteers and available participated in this study that 56 people have physical activity (active) and 44 were inactive .Information via standard questionnaire Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were collected. To analyze the data we used of SPSS/18, independent t-test and multivariate analysis of variance (p= 0.05). Findings:The results showed that active elder compared to inactive are in a better position in measures of effective sleep (p=0.01), sleep disorders (p=0.002), the hypnotic drug consumption (p=0.007), dysfunction in the morning (p=0.002), the overall quality of sleep (p=0.002). Conclusion: Voluntary participation in sports activities in parks and green spaces has a positive effect on sleep quality in the elderly. Therefore, it is suggested that participating in physical activities used as a complementary way to improve sleep quality in the elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله elderly, sleep quality, physical activity,sleep disorder

نویسندگان مقاله عبدالصالح زر | زر
ستادیار، فیزیولوژِی ورزش، دانشگاه جهرم
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه جهرم (Jahrom university)

محمد امین احمدی | mohammad amin
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شهید چمران اهواز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید چمران (Shahid chamran university)

سلمان علوی |
دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

فاطمه احمدی |
دانشجوی دکتری، فیزیولوژِی ورزش ، دانشگاه شهید چمران اهواز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید چمران (Shahid chamran university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-250-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات