مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رابطه حمایت اجتماعی با وابستگی بین فردی و امید به زندگی زنان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: با توجه به افزایش سریع تعداد سالمندان، مسأله‌ی بهداشت، سلامت و تأمین آسایش و رفاه آنان در جامعه هر روز ابعاد تازه و گسترده‌تری پیدا می‌کند.  این پژوهش با هدف اصلی تبیین رابطه بین حمایت اجتماعی با وابستگی بین فردی و امید به زندگی زنان سالمند انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان سالمند ساکن خانه سالمندان و ساکن در منزل شهر اهواز در سال 1395 تشکیل دادند. از بین جامعه آماری 51 نفر از سالمندان زن خانه سالمندان به صورت نمونه گیری هدفمند و 11 نفر از سالمندان زن ساکن در منزل با استفاده نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی(شربون و استووارت وابستگی بین فردی(BDI) و امید به زندگی اجرا شد. بعد از جمع آوری و استخراج داده ها، نمرات شرکت کنندگان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و به وسیله نرم افزار آماری (SPSS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل ازضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان داد که وابستگی بین فردی با امید به زندگی رابطه مستقیم معنا دار دارد، و مؤلفه های بین فردی قادر به پیش بینی امید به زندگی زنان سالمند می باشد. اما حمایت اجتماعی با امید به زندگی زنان سالمند رابطه معنا دار ندارد. نتیجه‌گیری: حمایت اجتماعی سالمندان را قادر می سازد تا توانایی رویارویی با مشکلات زندگی روزمره و بحران های آن را داشته و به خوبی آن را سپری کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حمایت اجتماعی، وابستگی بین فردی، امید به زندگی، سالمندان

عنوان انگلیسی The relationship between social support the dependence between the individual and the life expectancy of elderly women
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Due to the rapid increase in the number of elderly people, health issue, Provide health and welfare of their community and wider finds new dimensions every day. The main purpose of this research is to explain the relationship between social support and interpersonal dependency and life expectancy were elderly women. Materials and Methods: This study is descriptive and correlational. The study population included all nursing home residents and elderly women Living at home Ahvaz formed in 1395. Of the population of 51 elderly women in nursing homes for sampling Targeted and 11 elderly women living at home with Samples were selected and studied. To collect data from questionnaires  Social protection dependencies between individual (BDI) and  Life expectancy was conducted. After collecting and extracting data,  The participants' scores using Pearson's correlation coefficient And by regression analysis and statistical software (SPSS) were analyzed. Results: Pearson correlation coefficient and regression analysis showed The dependence between the life expectancy of a person with a significant direct relationship,  And between the individual components is able to predict the life expectancy of elderly women. But social protection with a life expectancy of older women have a meaningful relationship. Conclusion: Social support enables the elderly to enable them to meet  With everyday life problems and crises have it and spend it well.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرشته موسوی | fereshte mosavi


سوسن سهامی | sosan sahami


نادره سعادتی | nadereh saadati


فرهاد نامجو | farhad namjoنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-251-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات