مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر تمرینات ایروبیک، ایروبیک در آب و تمرین در آب بر حافظه کاری زنان سالمند مبتلا به آلزایمر
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: عدم فعالیت بدنی یک عامل خطرزای بسیار مهم برای فعالیت های شناختی در دوره سالمندی و برای ابتلا به اختلال آلزایمر می­باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیرات تمرینات ایروبیک در آب و تمرین در آب بر حافظه کاری زنان سالمند مبتلا به آلزایمر بود. مواد و روش ها: روش پژوهش نیمه تجربی است و شرکت کنندگان این پژوهش 30 بانوی سالمند با میانگین سنی 9/2±6/64 سال بود که به ‌صورت تصادفی ساده در سه گروه (هر گروه 10 نفر) تمرین در آب، ایروبیک و ایروبیک در آب جای گرفتند. پروتکل تمرینی به مدت 18 جلسه (شش هفته) و هر جلسه 45 دقیقه اجرا شد. به منظور سنجش حافظه از مقیاس حافظه وکسلر و برای سنجش حافظه کاری از نرم افزار N-Back استفاده گردید. اطلاعات بوسیله آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری (3×2) و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و در سطح 05/0>p تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که شرکت کنندگان گروه های ایروبیک در آب (P=0.003) و ورزش در آب (P=0.007) پس از گذرانیدن دوره تمرینی بهبود معناداری را در حافظه کاری تجربه نمودند (P< 0.05). اما گروه ایروبیک تنها در این بازه زمانی تغییر معناداری را تجربه نکرد (P=0.103). ضریب اتا نیز مشخص ساخت تمرین ایروبیک در آب (Eta=0.649) بیشتر از تمرین در آب (Eta=0.574) باعث بهبود حافظه کاری می شود. نتیجه گیری: گرچه پیشینه تحقیق نشان می دهد در حالت کلی تمرینات هوازی می­تواند عملکرد شناختی سالمندان مبتلا به آلزایمر را بهبود بخشد، اما در فرضیات مشخص شد که تمرینات ایروبیک در آب و حتی تمرین در آب بهتر از و سریعتر از تمرینات ایروبیک می تواند منجر به بهبود حافظه کاری در زنان سالمند دارای آلزایمر شود.  بنابراین به کلیه افرادی که با سالمندان مبتلا به آلزایمر در ارتباط هستند، پیشنهاد می­گردد تا از پروتکلهای تمرین در آب برای بهبود فرایند های شناختی استفاده نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حافظه کاری، عملکرد شناختی، ورزش در آب، ایروبیک

عنوان انگلیسی The effect of Aerobic, Aerobic in water and Exercises in water on working memory in elderly women with Alzheimer's disease
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Physical inactivity is an important risk factor for cognitive decline in ageing and for Alzheimer's disease. The aim of this study was to investigate The effect of Aerobic in water and Exercises in water on working memory in elderly women with Alzheimer's disease. Material and Methods: This study was a quasi-experimental study. The statistical community consisted of 30 elderly women with the mean age of 64.6±2.9 that were randomly assigned into three groups (10 per groups) water exercise, aerobic & aerobic in water. The training protocol was 18 sessions (6 weeks), and each session 45 minutes. In order to measure memory was used The Wechsler Memory Scale (WMS) and to measure working memory was used the N-Back software. Data were analyzed by ANOVA repeated measures (2×3) by spss-22 software. Results: the results show that after the exercise program participant in aerobic in water (P=0.003) and exercise in water (P=0.007) had a significant improvement in working memory (P< 0.05). But aerobic group in this period of time hadn't significant improvement (P=0.103). Eta square showed that the aerobic in water (Eta=0.649) was more effective from exercise in water (Eta=0.574) in working memory. Conclusion: Although the research background shows that in general aerobic exercises can improve the cognitive function of elderly patients with Alzheimer's disease, it was found in this research that aerobic exercises in water and even exercise in water is better and faster than aerobic exercises to improve working memory in elderly women with Alzheimer's. Therefore, it is suggested for all people who are affiliated with Alzheimer's elderly to use water practice protocols to improve cognitive processes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی کاشی | ali kashi
sport science research institute, tehran. miremad, alley 5 number 3.
تهران- مطهری- میرعماد- کوچه پنج پلاک 3.

سمیرا رضایی | samira rezaei
tehran. oloom tahghighat university
تهران- دانشگاه علوم تحقیقات

صالح رفیعی | saleh rafiee
sport science research institute, tehran. miremad, alley 5 number 3.
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-271-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات