مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارتباط بین قدرت عضلانی و دامنه حرکتی اندام تحتانی با تعادل و خطر سقوط در سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین قدرت عضلانی و دامنه حرکتی اندام تحتانی با تعادل و خطر سقوط در سالمندان می­پردازد. موادها و روش­ها: این مطالعه از نوع همبستگی مقطعی بوده و شرکت‌کنندگان آن شامل مردان سالمند سالم (سن 95/4±64/65) در شهرستان رشت بودند. مطالعه بر روی 65 نفر از سالمندان سالم مرد که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند و به‌روش نمونه‌گیری در دسترس برای پژوهش انتخاب شدند، انجام گردید. در این تحقیق برای اندازه‌گیری تعادل ایستا و پویا به‌ ترتیب از آزمون شارپندرومبرگ و آزمون زمان برخاستن و رفتن، و خطر سقوط با پرسشنامه تعادلی برگ اندازه گیری شد. و همچنین حداکثر نیروی ایزومتریک گروه عضلانی در اندام تحتانی با استفاده از دستگاه دینامومتر دستی و دامنه حرکتی مفاصل به وسیله گونیامتر اندازه گیری شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و به وسیله نرم افزار 16spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته­ های این پژوهش همبستگی مثبت بالایی بین قدرت عضلانی آبداکشن ران، اکستنشن ران، همسترینگ، چهارسررانی، پلانتار فلکشن و دامنه حرکتی اکستنشن ران، فلکشن زانو، پلانتار فلکشن و دورسی فلکشن مچ پا با تعادل ایستا، تعادل پویا و خطر سقوط در سالمندان نشان داد. همچنین همبستگی منفی بالایی بین قدرت عضلانی دورسی فلکشن مچ پا با تعادل پویا و خطر سقوط در سالمندان مشاهده شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد که قدرت عضلانی آبداکشن ران، اکستنشن ران، همسترینگ، چهارسررانی، پلانتار فلکشن، دورسی فلکشن مچ پا و دامنه حرکتی اکستنشن ران، فلکشن زانو، پلانتار فلکشن و دورسی فلکشن مچ پا عاملی مؤثر در حفظ تعادل و کاهش خطر سقوط در سالمندان باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، تعادل، خطر سقوط، قدرت عضلانی، دامنه حرکتی

عنوان انگلیسی The relationship between muscle strength and range of motion in lower extremity with balance and risk of falling in Elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The present study examines the relationship between muscle strength and range of motion in lower extremity with balance and risk of falling in Elderly. Materials and methods: This study was Cross sectional and participants included healthy elderly (age 65/64±4/95) in the city of Rasht. The study was conducted on 65 Healthy Elderly Man who fulfilled inclusion criteria by selecting convenient sampling method. In this study, to measure static and dynamic balance, Sharpend-rumberg and get up and go test was done, respectively. And falling risk was measured by the Berg Balance Scale. Moreover, the maximum isometric force of the muscle groups in the lower extremities was measured by using a hand-held dynamometer, and range of motion was measured by a goniometer. The data were analyzed using descriptive and analytic statistics by spss version 16 software. Findings: The results showed a high positive correlation between muscle strength Hip abduction, leg extensions, hamstring, Quadriceps, plantar flexion, ankle dorsiflexion and range of motion Hip extension, knee flexion, ankle plantar flexion and Dorsiflexion With static balance, dynamic balance and fall risk in elderly. Also a high negative correlation was observed between muscle strength ankle dorsiflexion with dynamic balance and fall risk in elderly. Conclusion: It seems that the muscle strength Hip abduction, leg extensions, hamstring, Quadriceps, plantar flexion, ankle dorsiflexion and range of motion Hip extension, knee flexion, ankle plantar flexion and Dorsiflexion balance and fall risk factor in the elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حامد زارعی |
دانشگاه گیلان، کیلومتر 5 جاده رشت-قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)

علی اصغر نورسته | ali asghar
دانشگاه گیلان، کیلومتر 5 جاده رشت-قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)

معصومه کوه بومی |
دانشگاه گیلان، کیلومتر 5 جاده رشت-قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-265-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات