مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نقش باورهای فراشناختی و اجتناب شناختی در پیش بینی سلامت عمومی سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سلامت عمومی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می­کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش باورهای فراشناختی و اجتناب شناختی در پیش­بینی سلامت عمومی سالمندان صورت پذیرفت. مواد و روش­ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه کلیه سالمندان مرد بالای 60 سال شهرستان اردبیل در سال 1395 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 110 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از ابزارهای باور فراشناختی (2004)، اجتناب شناختی (2008) و پرسشنامه سلامت عمومی (1997) استفاده شد. داده‌­­های پژوهش با روش­ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد بین باور فراشناختی و اجتناب شناختی با سلامت عمومی در بین سالمندان رابطه معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که باورفراشناختی و اجتناب شناختی در مجموع 0/43 قابلیت پیش­بینی معنادار سلامت عمومی سالمندان را دارند (0/05 p<). نتیجه گیری: بنابراین می­توان نتیجه گرفت که باور فراشناختی و اجتناب شناختی در زمره متغیرهای مرتبط با سلامت عمومی سالمندان بوده و توانایی پیش­بینی آن را دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باور فراشناختی، اجتناب شناختی، سلامت عمومی، سالمند.

عنوان انگلیسی The Role of Metacognitive Belief and Cognitive Avoidance in the Prediction of General Health in the Elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and Purpose: General health plays an important role in ensuring the dynamism and efficiency of any community. The present study was conducted to determine the role of metacognitive belief and cognitive avoidance in predicting the general health of elderly. Materials and Methods: The conducting method was a descriptive and correlative study. The statistical population of this study included all the male elderly over-60 years old of Ardabil in 2016, which 110 persons of them were selected as the statistical sample using the convenience sampling. For data collection, the metacognitive belief scale (2004), cognitive avoidance scale (2008) and general health scale (1997) were used. Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression methods by employing SPSS Software, version 23. Findings: The study results showed a significant relationship between metacognitive belief and cognitive avoidance with general health. Additionally, results of multiple regression analysis indicated that metacognitive belief and cognitive avoidance (0.43) can predict the general health of elderly (p< 0.05). Conclusion: Thus, it can be concluded that metacognitive belief and cognitive avoidance are considered the predicting variables related to general health. Conclusion: Thus, it can be concluded that metacognitive belief and cognitive avoidance are considered the predicting variables related to general health.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حمیدرضا صمدی فرد |


محمد نریمانی |نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-266-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات