مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۶۰-۱۶۸

عنوان فارسی ارزش تشخیصی IL۸ در مقایسه با CRP و ESR در تشخیص عفونت های باکتریال در کودکان سرطانی مبتلا به تب و نوترو پنی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: عفونت عامل عمده بیماری و مرگ و میر در کودکان سرطانی مبتلا به تب و نوترو پنی می ‌باشد. تشخیص سریع عفونت ‌های باکتریال و شروع آنتی بیوتیک از بروز عوارضی مانند سپسیس و مرگ جلوگیری می‌ کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزش تشخیصی میزان IL8  در مقایسه با ESR  و CRP در تشخیص عفونت ‌های باکتریال انجام شده است. مواد و روش ‌ها: در این مطالعه مقطعی، 48 کودک مبتلا به سرطان (18 نفر دختر و30 نفر پسر با میانگین سنی 57.17 ماه) که با تب بالای 5/38 در سال 93 به بیمارستان افضلی پور کرمان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. پلاسمای بیماران در زمان پذیرش و 48 ساعت بعد، برای تعیین سطح سرمی  IL8،ESR، CRP گرفته شد. نمونه خونی که جهت انجام تست  IL8 گرفته می ‌شد، سانتریفیوژ و سرم آن جدا گردید، سپس نمونه‌ ها را در دمای 70- فریز کرده و طی مدت 13 ماه نمونه گیری تکمیل شد و نمونه ‌ها با کیت Human IL-8/NAP-1 Platinum   ساخت کشور  USAبه روش  ELISA مورد سنجش قرار گرفتند. بیماران به دو گروه دارای و فاقد عفونت باکتریال تقسیم بندی شدند. از آزمون Independent sample T test و نرم افزار SPSS نسخه 22 جهت تحلیل آماری استفاده گردید. یافته‌ های پژوهش: از 48 کودک مورد مطالعه 18 نفر دختر (37.5درصد) و 30 نفر پسر (62.5درصد) بودند. میانگین سنی بیماران 57.17 ماه بود. از 48 بیمار 9 مورد عفونت باکتریال به صورت 4 مورد باکتریمی، 3 مورد پنومونی و 2 مورد عفونت دستگاه ادراری داشتند و بقیه، عفونت غیر باکتریال داشتند. با توجه به داده‌ های به دست آمده، بیش ترین مقادیر حساسیت و ویژگی متعلق به مارکر IL8  به میزان 100 و کم‌ ترین مقدار حساسیت  مربوط به مارکر  ESR به میزان 7/66 و کم‌ ترین مقدار ویژگی مربوط به  مارکرCRP به میزان 6 /84 بود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اینترلوکین 8، عفونت باکتریال، نوترو پنیک تب دار

عنوان انگلیسی The Diagnostic Value of IL8 Compared with CRP , ESR in the Detection of Bacterial Infections in Pediatric Oncology Patients with Febrile Neutropenia
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Infectious complications in pediatric oncology patients are a major cause of morbidity and mortality. Early detection of bacterial infection and prescription of antibiotics  prevented from complication such as sepsis and death. The present study aimed to evaluate the diagnostic value of IL8 compared with ESR and CRP in the detection of bacterial  infection is done.   Materials & methods: In this study , 48 children  with cancer (18 were females  and 30 males with a mean age 57.17 months) with high grade fever 38.5 in 2014 referring to  Afzalipur hospital in Kerman, were examine. Plasma was obtained from pediatric oncology patients at the reception time with febrile neutropenia and 48 h later. Blood samples were taken for testing IL8 , centrifuged and the serum was isolated. The samples were frozen at -70 over a period of 13 months and samples of the Keith Human  IL-8 / NAP-1 Platinum made in USA were measured using an ELISA assay. The  patients  were classified as having or not having a bacterial  infection. Serum levels of IL8, ESR, CRP were measured in both groups and Independent  sample  T-test and SPSS version 22 were used for statistical analysis.   Findings: From 48 children, 18 (37.5%) were females and 30 (62.5%) were males. Overall  mean age was 57.17 months. From 48 patients , 9 cases  had bacterial infection including 4 cases bacteremia, 3 cases pneumonia and 2 cases UTI and  others  had non-bacteria. Data showed that the highest amount of sensitivity and specificity marker belonging to IL8 is 100, the lowest  amount of sensitivity attribute ESR marker is 66.7 and the lowest amount of specificity attribute CRP marker is 84.6.   Discussion & conclusions: IL-8 is the most useful marker for the early detection of bacterial infections ,  compared with CRP , ESR and this marker can be a useful tool for evaluating patients who are at the high risk of infection and candidate for intravenous antibiotics.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Interleukin 8, Bacterial infection, Febrile neutropenia

نویسندگان مقاله فرزانه فرزان فر | farzaneh farzanfar
dept of pediatric, faculty of medicine, kerman medical sciences university, kerman, iran
گروه بیماری های کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

سعیده پرورش | saide parvaresh
dept of pediatric nephrology, faculty of medicine, kerman medical sciences university, kerman, iran
گروه نفرولوژی کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

زهرا فرهمندی نیا | zahra farahmandinia
dept of pediatric oncology, faculty of medicine , kerman medical sciences university, kerman, iran
گروه انکولوژی کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

افشین صرافی نژاد | afshin sarafinejad
medical informatics research center , institute for futures studies in health , kerman medical sciences university , kerman , iran
مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

نوید قرایی | navid gharaei
faculty of medicine , shahid beheshti medical sciences university , tehran , iran
دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3398-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده متخصص اطفال
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات