مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۶۹-۱۷۷

عنوان فارسی ارتباط عفونت هلیکو باکتر پیلوری با پورپورای ترومبو سیتو پنیک ایدیو پاتیک (ITP) در کودکان - بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اخیرا مطالعات مختلفی شیوع بالای عفونت هلیکو باکتر پیلوری در بزرگسالان مبتلا به ITP را گزارش کرده اند علاوه بر این در این مطالعات افزایش شمارش پلاکتی در برخی از بیماران متعاقب درمان ریشه کن سازی این میکروب گزارش شده است که این مساله نقش احتمالی هلیکو باکتر پیلوری در بروز ITP بزرگسالان را مطرح می کند اما مطالعات صورت گرفته در این زمینه در گروه سنی کودکان بسیار محدود بوده است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط عفونت هلیکو باکتر پیلوری با پورپورای ترومبو سیتو پنیک ایدیو پاتیک درکودکان بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 44 کودک زیر 94 سال مبتلا به پورپورای ترومبو سیتو پنی ایدیو پاتیک بستری شده در بیمارستان کودکان امیرکلا، به عنوان گروه مورد انتخاب و عفونت هلیکو باکتر پیلوری آن ها با روش تشخیص آنتی ژنیک از مدفوع بررسی شد. همین طور تعداد مشابه کودکان کاملا سالم از لحاظ کلینیکی و آزمایشگاهی که توسط والدین جهت چک آپ به درمانگاه عفونی بیمارستان کودکان امیر کلا مراجعه داشتند، به عنوان شاهد، وارد مطالعه شدند. جنسیت و حاد یا مزمن بودن علایم بیماری ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS V18 ، آمار توصیفی و آزمون کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح 1 در نظر گرفته شد. / معنی داری کم تر از 15 52 %( دختر بودند. / 47 %( پسر و 46 کودک ) 1 / یافته های پژوهش: از 88 کودک مورد مطالعه ) 44 مورد و 44 کنترل( 42 کودک ) 7 95 %( هلیکو باکتر پیلوری مثبت و 74 مورد / 5 سال بود. در بین بیماران 94 مورد ) 1 /17±1/ میانگین سنی کودکان در این مطالعه 75 %84/9 ( هلیکو باکتر پیلوری منفی بودند. از میان بیماران ( ITP )%71/ 21 %( پورپورای ترومبو سیتو پنی حاد و 19 نفر ) 5 / مثبت، 91 نفر ) 5 =1/ پورپورای ترومبو سیتو پنی مزمن داشتند. هیچ ارتباط معنا داری بین گروه مورد و شاهد با جنسیت دیده نشد ) 11 p ) . هم چنین عفونت =1/ هلیکو باکتر پیلوری در دو گروه نیز اختلاف معنا داری نداشت ) 77 p .) بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه عفونت هلیکو باکتر پیلوری هیج ارتباطی با پورپورای ترومبو سیتو پنی ایدیو پاتیک از لحاظ آماری ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship between Helicobacter pylori Infection and Idiopathic Thrombocytopenic Purpura in Hospitalized Patients in Amirkola Children’s Hospital 2012-2013
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: In different recent researches high prevalence of Helicobacter pylori infectious in adult patient with ITP disease has been reported. Furthermore, the studies have referred to increase of platelet count in some patients after eradication therapy of this infection. This problem describes the probable role of H. pylori in the occurrence of adult ITP. However, studies done in this case are limited in the children age group. This study aimed to determine the relationship between H. pylori infection and idiopathic thrombocytopenic purpura in hospitalized children in Amirkola Hospital 2012-2013. Materials & methods: In this cross-sectional study, 88 children under 14 years old (44 case groups, 44 control group) were studied. They had been hospitalized with a diagnosis of idiopathic thrombocytopenic purpura in Amirkola Hospital (2012-2013) and their H. pylori infection was positive by stool antigen method. They were considered as the case group, and also a similar number of healthy children who were brought by their parents to check up on the basis of clinical and laboratory to the Amirkola infectious clinic were the control group. Their gender and acute or chronic symptoms were recorded. Data were analyzed using the statistical software SPSS V18, descriptive statistics and Chi-square test, and the significant level was set at less than 0.05. Findings: There were 88 children who were 42 boys (47.7%) and 46 girls (52.3%), respectively. The mean age of the children in this study was 5.97±3.75 years. Among the patients, 14 patients (15.9%) had positive H. pylori infection, and 74 patients (84.1%) had negative H. pylori infection. Among the positive ITP patients 13 patients (29.5%) had acute thrombocytopenic purpura and 31 patients (70.5%) had chronic thrombocytopenic purpura. There was no significant association between the case and control groups with gender (P=0.99). Also, H.pylori had no significant difference between two groups (P=0.77). Discussion & conclusions: According to the results of this study, H. pylori infection has no relationship with idiopathic thrombocytopenic purpura.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی محمدپورمیر | ali mohammadpourmir
non-communicable pediatric diseases research center, babol university of medical sciences, babol, iran
مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی بابل (Babol university of medical sciences)

هیوا ملک زاده | hiwa malekzadeh
non-communicable pediatric diseases research center, babol university of medical sciences, babol, iran
مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی بابل (Babol university of medical sciences)

احمد تمدنی | ahmad tamaddoni
non-communicable pediatric diseases research center, babol university of medical sciences, babol, iran
مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی بابل (Babol university of medical sciences)

حسن محمودی | hassan mahmoudi
non-communicable pediatric diseases research center, babol university of medical sciences, babol, iran
مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی بابل (Babol university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1859-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای عفونی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات