مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۷۸-۱۸۵

عنوان فارسی مطالعه الکترو اکسیداسیون آموکسی سیلین بااستفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوZSM-۵
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در این تحقیق اکسیدا سیون الکترو کاتالیتیکی آموکسی سیلین (AMX) بر روی یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو زئولیت سنتز شده  دوپه شده با یون نیکل (Ni/NiZ/CPE) در محلول قلیایی، مطالعه شد. این الکترود به عنوان سنسوری برای اندازه گیری آموکسی سیلین عمل می‌کند.  مواد و روش‌ها: در ابتدا درصد نانو زئولیت  نسبت به خمیر کربن و زمان شناور سازی الکترود اصلاح شده در محلول 0/1 مولار نیکل کلراید برای اندازه گیری این دارو بهینه گردید. سپس اندازه گیری آموکسی سیلین به وسیله تکنیک‌های ولتا متری چرخه‌ای و کرونو آمپرو متری در محلول هیدروکسید سدیم 1/0 مولار انجام شد.  یافته‌های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان داد که NiOOH  تولید شده در سطح الکترود اصلاح شده، نقش یک الکترو کاتالیست برای اکسیدا سیون آموکسی سیلین ایفا می‌کند. محدوده خطی پاسخ دهی الکترود پیشنهادی (LDR) در غلظت‌هایM 5- 10×2/8 تاM 4- 10×46/2 آموکسی سیلین و حد تشخیص (LOD) M 5- 10×3/2 می ‌باشد و ثابت سرعت کاتالیزوری واکنش الکترو اکسایش آموکسی سیلین cm3s-1mol-1  105×2/4 به دست آمد.  بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی مطالعه حاضر، این که روش مطرح‌ شده روشی ساده، مقرون به صرفه، سریع، در دسترس، تکرار پذیر و دارای حساسیت بالا می ‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Electrooxidation Study of Amoxicilline Using Nano ZSM-5 Modified Carbon Paste Electrode
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: This study investigated the electrocatalytic oxidation of amoxicillin on the surface of carbon paste electrode modified with synthesized nano zeolite which was doped with nickel ion in the basic solution. This electrode functions as a sensor to determine amoxicillin.   Materials & methods: At first, the percentage of nano zeolite via carbon paste and the flotation of the modified electrode in the nickel chloride solution (1.0 M) for determination of drug were optimized. Then, the determination of amoxicillin in the 0.1 NaOH was conducted using cyclic voltammetry and chronoamprometry techniques.   Findings: Obtained results show that the produced NiOOH on the surface of modified electrode acts as an electrocatalyst for the oxidation of amoxicillin. The linear dynamic range and the limit of detection for amoxicillin determination via the proposed electrode were 8.2* 10-5 M - 2.46* 10-4 M and 2.3*10-5 M. The catalytic rate constant for the electro-oxidation of amoxicillin was obtained 4.2*105 cm3s-1mol-1.   Discussion & conclusions: Finally obtained results reveal that introduced procedure was simple, fast, available, repeatable, and sensetive.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مریم ابریشم کار | maryam abrisham kar
dept of chimestery, faculty of basic sciences, islamic azad university, ahvaz branch, ahvaz, iran
گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (Islamic azad university of ahvaz)

علیرضا علی مرادپور | alireza ali morad poor
dept of managment, islamic azad university, research and sciences khozestan branch, ahvaz, iran
گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3337-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فارماکولوژی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات