مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۸۶-۲۰۰

عنوان فارسی ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستان‌های استان اصفهان در سال‌های قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت (۱۳۹۴-۱۳۹۱) با استفاده از مدل پابن – لاسو
چکیده فارسی مقاله  مقدمه:  ارزیابی شاخص‌ها به دلیل اهمیت در تحلیل کارایی و بهره برداری اقتصادی از منابع، همواره مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی هم زمان سه  شاخص کلیدی با استفاده از نمودار پابن لاسو انجام گرفته است. مواد و روش ‌ها:  این پژوهش توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی و گذشته نگر انجام شده است. بیمارستانهای اصفهان به تعداد 43 مرکز، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند که شامل مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی بود. داده‌های مربوط به چهار سال 1391 تا 1394 خورشیدی از معاونت درمان دریافت شده است. سپس شاخص‌های عملکردی با استفاده از فرمول و از طریق نرم افزار آماری Excel بدست آمده است و با ترسیم نمودار کارایی پابن لاسو تحلیل انجام شده است. یافته‌ های پژوهش:  از مجموع مراکز در سال 1391، 9 مرکز (20/9درصد) در ناحیه سوم (ناحیه کارا) قرار داشته است. در سال 1392،  8 مرکز (6/18 درصد)، در سال 1393، 10 مرکز (3/23 درصد) و در سال 1394، 16 مرکز (37/2 درصد) در ناحیه سوم واقع بوده است. بحث و نتیجه گیری:  در سال‌های بعد از اجرای طرح تحول، تعداد مراکز کارا افزایش و تعداد مراکز نا کارا کاهش یافته است که این افزایش بیشتر در مراکز دانشگاهی بوده و تغییر در مراکز خصوصی عکس بوده است. افزایش تعداد مراکز کارا در بیمارستان‌های دانشگاهی مرکز شهر از سال اول (1393) و در مراکز دانشگاهی شهرستان‌ها از سال دوم (1394) پس از اجرای طرح تحول صورت گرفته است. تعداد مراکز واقع در ناحیه چهارم در سال‌های مطالعه ثابت بوده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Efficiency Evaluation and Comparison of Isfahan Provinces Hospitals Before and after the Reform in Health System using the Pabon Lasso Model (1391-1394)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Indicators assessment due to the importance of efficiency analysis and economic exploitation of resources has always been an important issue. This research was applied to simultaneity evaluation of three key indicators using the Pabon lasso model.   Materials & methods: This analytical descriptive research was a cross sectional and retrospective study. Hospitals of Isfahan Province including 43 centers included affiliated and non-affiliated to university of medical Sciences were statistical society in this research. Data related to the activity of the centers during 2012-2015 were collected by referring to Vice Treatment of Isfahan University of medical sciences and main indicators including bed occupancy rate, mean length of stay and bed turnover rate were calculated. The obtained data were analyzed and compared using excels software and Pabon lasso chart.   Findings: Between research hospitals, there were 9 (20.9%) hospitals in zone III of the Pabon lasso chart (efficient zone) in 2012. There were 8 (18.6 %) hospitals in zone III in 2013. There were 10 (23.3%) hospitals in zone III in 2014.There were 16 (37.2 %) hospitals in zone III in 2015.   Discussion & conclusions: In years after the reform in health system, numbers of efficient centers increased and numbers of deficient centers decreased. Increasing was more in affiliated centers to university of medical Sciences and change in private centers was opposite. This increasing in university centers of the Isfahan were  from first year (2014) and in university hospitals out of centers of Isfahan were from second year (2015) after the reform in health system. Numbers of centers in zone IV did not change.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهری هاشمیان | mehri hashemian
health care management , scool of management and medical information , isfahan university of medical siences, isfahan, iran
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

مسعود فردوسی | masoud ferdosi
health care management , scool of management and medical information , isfahan university of medical siences, isfahan, iran
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

مسعود معینی پور | masoud moeini poor
dept of nursing ,fayz hospital, isfahan university of medical siences, isfahan, iran
گروه پرستاری، بیمارستان فیض، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

حمیدرضا فتاح | hamid reza fattah
مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3685-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات