مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۲۰۱-۲۱۲

عنوان فارسی بررسی شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی در دانش آموزان شهر ایلام و ارتباط آنها با شاخص‌های دموگرافیک در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری‌های قلبی وعروقی، بیماری‌های غیر واگیر هستند که توسط عوامل متعدد ایجاد می‌شوند. اولین قدم در جهت پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی شناسایی عوامل خطر برگشت پذیر مرتبط با این بیماری می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی در دانش آموزان شهر ایلام و ارتباط آنها با شاخص‌های دموگرافیک در سال 1391 می‌باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 372 نفر از دانش آموزان 20-14 ساله مقطع متوسطه دوم شهر ایلام با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای موردمطالعه قرار گرفتند. داده‌های دموگرافیک با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده و بر اساس روش آماری رگرسیون خطی، آزمون t و منحنی ROC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ های پژوهش: شیوع بیماری قلبی و عروقی در افراد مورد مطالعه (9/1%) 7 نفر بود و شیوع عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی از جمله دیابت (3/0%) 9 نفر، پرفشاری خون (1/1%) 4 نفر و استعمال سیگار در دانش آموزان (1/1%) 4 نفر بود. میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، قند خون ناشتا و اوریک‌اسید در دانش آموزان پسر به‌طور معنی‌داری از دانش آموزان دختر بیشتر بود. شاخص‌های چاقی مانند BMI(شاخص توده بدنی)، اندازه دور کمر، دور باسن، نسبت دور کمر به باسن، نسبت دور کمر به قد و فشارخون سیستولیک با سطوح چربی‌های خون ارتباط معنی‌داری وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد سن عامل موًثری بر میزان قند خون ناشتا و همچنین شاخص‌های چاقی است. شاخص‌های چاقی نقش مهمی بر ایجاد سایر عوامل خطر از جمله فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، تری گلیسیرید، کلسترول، LDL، HDL، قند خون ناشتا و اوریک‌اسید دارند. ضرورت ارائه خدمات پیشگیری و آموزش به گروه مورد مطالعه، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های قلبی و عروقی بدلیل دیابت، چاقی و استعمال سیگار الزامی به نظر می‌رسد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نوجوانان، عوامل خطر، بیماری‌های قلبی، ایلام

عنوان انگلیسی Evaluating the Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Relation to Demographical Parameters among Young Adults in Ilam
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Cardiovascular diseases are the main causes of deaths throughout the world. There are many different risk factors for cardiovascular diseases. The aim of the current study was to evaluate the prevalence of cardiovascular risk factors in relation to demographical parameters in young adults in Ilam in 2012. Materials & Methods: Totally,  372 young adults aged 14-20 were enrolled in this descriptive-analytical study using cluster sampling method. The demographical data were collected using a standard questionnaire and data were analyzed using SPSS package. Findings: The prevalence of cardiovascular diseases, diabetes, blood pressure, smoking was %1.9 - %0.3 - %1.1 and %1.1 respectively. The mean systolic and diastolic blood pressure, FBS and Uric acid were significantly higher among the male individuals than the female. Systolic blood pressure and lipid profile increased with increasing the obesity parameters. There was a significant relationship between the sera cholesterol level, Uric acid and father's education. There was also a significant relationship between the mother's job and sera Uric acid level. Discussion & Conclusion: The prevalence of high blood pressure, systolic blood pressure, lipid profile, and obesity parameters were lower than that of other studies throughout the world.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله young adults, risk factors, cardiovascular disease, Ilam

نویسندگان مقاله فریده محمدزاده | farideh mohamadzadeh
dept of health, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

هادی پیمان | hadi peyman
socio-psychological research center,ilam university of medical sciences,ilam,iran
مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام-ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

کورش سایه میری | kouresh sayemiri
faculty of medicine,ilamuniversity of medical sciences ,ilam iran
3. دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام-ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

کورش سلیمان نژاد | kourosh soleiman nezhad
faculty of medicine,ilamuniversity of medical sciences ,ilam, iran
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام-ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1977-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده متخصص قلب و عروق
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات