مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثر بخشی ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه و هدف: با در نظر گرفتن روند شتابان رشد جمعیت سالمندی و این که سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی هایشان دچار کاهش کیفیت زندگی و شادکامی می شوند؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان صورت گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش کاربردی و شیوه اجرا از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر کرمانشاه در نیمه دوم سال 1395 تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 15 نفر در دو گروه 15 نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه استفاده شد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزر آماری SPSS 23  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: یافته های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که اثربخشی ذهن آگاهی بر متغیر کیفیت زندگی به میزان 73 /0 در سطح  بوده است و این میزان برای متغیر شادکامی به میزان 58/0 در سطح  می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ذهن آگاهی،کیفیت زندگی، شادکامی،سالمندان

عنوان انگلیسی The effectiveness of mindfulness on quality of life and happiness of the elderly
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Purposes: The present study aims at evaluating effectiveness of recognition therapy based on mindfulness on life quality and welfare of adults by considering fast trend of elderly population growth and decreasing life quality and welfare of them because of being old and reduction of their abilities.  Materials and Methods: The present study was practical and the method of conducting it was semi-experimental. The posttest was with control group. Statistical population of the present study includes all elderly living in Nursing Houses in the second half of 1395 year and 15 people in 15 member groups of control and experiment were placed by applying available sampling method. Short form of life quality questionnaire and Oxford welfare questionnaire were used. Covariance analysis was applied in order to evaluate the study's hypotheses and data were analyzed by using statistical software named SPSS 23. Results: Findings resulted from covariance analysis showed that effectiveness of mindfulness on life quality variable has been 73% in p< 0.05 and this amount is 58% in p< 0.05 for welfare variable. Conclusion: Results indicated that training mindfulness have a positive and meaningful effect on life quality and elderly's welfare.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mindfulness, quality of life, happiness, elderly

نویسندگان مقاله زهرا ماوایی | zahra mavaee
islamic azad university of kermanshah
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه (Islamic azad university of kermanshah)

کیوان کاکابرایی | kivan kakabaraee
islamic azad university of kermanshah
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه (Islamic azad university of kermanshah)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-255-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات