مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر برنامه ارتقاء فعالیت فیزیکی بر میزان رضایت از زندگی سالمندان روستایی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: امروزه در بیشتر جوامع بین سالخوردگی جمعیت شهرها و روستاها تفاوت زیادی وجود دارد و معمولاً روستاها دارای ساخت سنی سالخورده­تری هستند. با بالا رفتن سن، رضایت از زندگی به آهستگی کاهش می­یابد. یکی از عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی فعالیت فیزیکی است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ارتقاء فعالیت فیزیکی بر رضایت از زندگی سالمندان روستایی است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است که در دو گروه آزمون (30 نفر) و کنترل (32 نفر) با انتخاب غیر تصادفی از سالمندان دو روستای چالاب و چنگوله در شهرستان مهران استان ایلام در سال 95-96 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل:  پرسش­نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش­نامه رضایت از زندگی LSI-Z بود، روایی و پایایی ابزار سنجیده شد. برنامه ارتقاء فعالیت فیزیکی در چهار مرحله بررسی و شناخت، برنامه­ریزی، اجرا و ارزش­یابی اجرا شد. برنامه طراحی شدۀ ارتقاء فعالیت فیزیکی در گروه آزمون اجرا شد. داده­ها قبل از مداخله و 3 ماه بعد جمع­آوری و سپس توسط نرم­افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ­ها: براساس نتایج آزمون کای اسکوئر نمونه­های دو گروه آزمون و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک یکسان بودند (05/0 P). در گروه کنترل نیز میانگین نمره رضایت از زندگی قبل از مداخله (33/15) و پس از 3ماه (91/14) بود . آزمون تی زوجی اختلاف معناداری را نشان نداد (05/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان روستایی، فعالیت فیزیکی، رضایت از زندگی

عنوان انگلیسی The effect of physical activity promotion program on life satisfaction in the rural elderly
چکیده انگلیسی مقاله Background and objective: Today, there is great difference between the population aging of cities and villages in most societies. Villages have more aged population. As the age increases, the life satisfaction decreases slowly. Physical activities are one of the factors that influence on improving life satisfaction. The purpose of this study is to address the effect of promoting physical activity on the life satisfaction in rural elderly. Material and Methods: This quasi-experimental study was done in 2017. in this paper 64 rural elderly in Chalab and Changuleh villages in Ilam province were selected by non-randomized method and divided to case (n = 32) and control (n = 30) groups. Data collection tools were demographic information and LSI-Z life satisfaction questionnaires. The validity and reliability of questionnaire were measured. The promotion of physical activity program was carried out in four stages including assessment, planning, implementation and evaluation. Data were collected before intervention and 3 months later and then analyzed by SPSS 16 software. Results: Before intervention, there were no significant differences between case and control groups in terms of demographic characteristics (according to chi-square test results). In the case group, the results of paired t-test showed a significant difference (p < 0.05) between the average of elderly's life satisfaction before intervention (11.90) and after it (15.33). In control group, the results of paired t-test didn't show a significant difference (p > 0.05) between the average of elderly's life satisfaction before intervention (15.33) and after it (14.91). Conclusion: Life satisfaction of elderlies who did the physical activity program (case group) has been increased than others who didn't perform the physical activity program (control group). It is suggested that the native designed physical activity promotion program are used to improve the elderly's life satisfaction in different regions of country.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله rural elderly, physical activity, life satisfaction

نویسندگان مقاله زهرا هوری | zahra hori
tarbiat modares university
دانشگاه تربیت مدرس
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

سیما محمد خان کرمانشاهی | sima mohammad khan kermanshahi
tarbiat modares university
دانشگاه تربیت مدرس
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

ربابه معماریان | robabe memarian
tarbiat modares university
دانشگاه تربیت مدرس
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-291-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات