مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر عزت نفس زنان سالمند افسرده
چکیده فارسی مقاله چکیده ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: سالمندی و افسردگی دو عامل اصلی در کاهش عزت نفس افراد است. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر عزت نفس زنان سالمند افسرده می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر، نیمه تجربی با ماهیت کاربردی، بود. جامعه آماری را زنان سالمند مراکز سالمندان شهرکرد تشکیل داد. 90 نفر از زنان سالمند با دامنه سنی 85- 60 سال به صورت هدفمند انتخاب شدند. آن ها سالمندانی بودند که بر اساس پرسشنامه افسردگی بک افسرده بودند و بر اساس پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ عزت نفس پایینی داشتند. سپس از بین آن ها دو گروه، تجربی (15 نفر) و شاهد (15 نفر)، به صورت تصادفی انتخاب شد. برنامه ی تمرینی به مدت هشت هفته و سـه روز در هفتـه انجـام شـد. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ توسط سالمندان تکمیل شد. سپس محقـق بـه مـدت 1 مـاه روند اجرای برنامه تمرینی را از طریق حضور در مراکز پیگیری کرد و آزمون پیگیری گرفته شد. به منظور بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل مانکوا استفاده شد. برای بررسی همسانی کواریانس ها از آزمون باکس و برای تعیین همسانی واریانس نمرات از آزمون لوین استفاده شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار spss  نسخه 23 در سطح معناداری (05/0p<) استفاده شد. یافته ها: پس از هشت هفته تمرینات منتخب یوگا، تفاوت نمرات دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون (001/0p=) و مرحله پیگیری (001/0p=) معنادار بود. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎیﺞ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، تمرینات منتخب یوگا با افزایش عزت نفس در سالمندان افسرده، می تواند به عنوان یک روش کم هزینه و مفرح، برای بهبود عزت نفس و پیشگیری از کاهش عزت نفس در سالمندان افسرده توصیه شود. ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: تمرین یوگا، عزت نفس، افسرده، سالمندی  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین یوگا، عزت نفس، افسرده، سالمندی

عنوان انگلیسی The Effects of a selected yoga training course on the Self-Esteem of Depressed Elderly Women
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction and purpose: Aging and depression are two main factors in reducing self - esteem in individuals. The purpose of this study is to examine the impact of a long - term yoga training course on depressed elderly women's self – esteem. Materials and Methods: The present research was the empirical half with practical nature. The statistical community was the elderly women of Shahrekord seniors' house. The number of 90 elderly women with the age of 60- 85 was deliberately selected. They were elderly people who were depressed based on the Beck 's depression questionnaire and low self-esteem based on Rosenberg's self-esteem questionnaire. Then, two groups of experimental (n = 15) and control (n = 15) were selected randomly. The training program was conducted for eight weeks and three days a week. 48 hours after the last session, the Rosenberg self-esteem questionnaire was completed by the elderly. The researcher then followed up the training program by attending the seniors' house for 1 month and a follow-up test was carried out. In order to investigate the hypothesis of the research, MANOVA analysis was used. In order to check the co-variance equations, the Box test was used and the Levine test was used to determine the variance of the scores. Data were analyzed by SPSS version 23 at a significant level (p < 0.05). Findings: After eight weeks of yoga training, the difference between the experimental and control groups was significant in post-test (p = 0.001) and follow-up (p = 0.001). Conclusion: According to the results, it seems that selected yoga training with increasing self-esteem in depressed elderly can be recommended as a low-cost and fun way to improve self-esteem and prevent decreasing self-esteem in depressed elderly people. Keywords: Yoga training, self-esteem, depressed, aging
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Yoga training, self-esteem, depressed, aging

نویسندگان مقاله الهام پیری |
دانشگاه شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهرکرد (Shahr kord university)

بهنام قاسمی |
دانشگاه شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهرکرد (Shahr kord university)

رضوان صالحی |
دانشگاه شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهرکرد (Shahr kord university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-297-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات