مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی عوامل خطر مرتبط با کار در استئوآرتریت دست سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: روند سالمندی جامعه با افزایش روزافزون افرادی همراه است که به دلیل بیماری های مختلفی ازجمله استئوآرتریت دچار کاهش توانایی کاری و تحمیل بار اقتصادی-اجتماعی گسترده ای بر جامعه می گردند. یکی از عوامل خطر اصلی در ایجاد یا تشدید استئوآرتریت دست، عوامل خطر مرتبط با کار هستند که علیرغم تأثیرات گسترده بر زندگی روزمره بویژه در سالمندان، نتایج متناقضی در مورد عوامل خطر کاری دردسترس است.  هدف مطالعه حاضر بررسی شواهد و مدارک موجود در مورد عوامل خطر کاری مؤثر در ایجاد استئوآرتریت دست و درنتیجه، ارتباط با توانایی های کاری افراد درگیر بود.  مواد و روش ها: در این مقاله مروری نظام مند، مقالاتی که به بررسی عوامل خطر کاری مرتبط با استئوآرتریت دست و تأثیر آنها بر ظرفیت عملکردی و توانایی های کاری اندام فوقانی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت از سال 1980 تاکنون پرداخته بودند در پایگاه های اطلاعاتی PubMed،Cochrane، Web of Science، Science Direct، Scopus، IranDoc و SID مورد جستجو قرار گرفتند. یافته ها: در مرور مقالات، دو موضوع مختلف اما مرتبط با هم در عوامل خطر کاری مرتبط با استئوآرتریت دست شناخته شد شامل کارهای مرتبط با استئوآرتریت دست و عوامل بیومکانیکال درون این کارها. افراد با کارهای دستی که نیاز به دستکاری ابزارهای سنگین و بزرگ و لرزشی داشتند مانند معدنکاران و کشاورزان بیشتر در معرض استئوآرتریت مفاصل بزرگتر دست مانند مفاصل متاکارپوفالنژیال و مچ قرار داشتند درحالیکه افراد باکارهای نیازمند گرفتن دقیق و ظریف و مکرر اشیاء مانند دندانپزشکان و زنان خانه دار بیشتر در معرض استئوآرتریت مفاصل کوچکتر دست مانند مفاصل اینترفالنژیال تحتانی انگشتان و کارپومتاکارپال انگشت شست قرار داشتند. عوامل بیومکانیکال درون این کارها که مرتبط با استئوآرتریت دست شناخته شده اند شامل ترکیبی از موارد ذیل هستند: کار با ابزارهای سنگین، تکرار بیش از حد حرکات، انقباض های استاتیک طولانی مدت، گرفتن ظریف و دقیق اشیاء، گرفتن قدرتی اشیاء، تنوع کم تکالیف کاری، سطح بالای فعالیت عضلانی، کاربرد بیش از حد مفاصل، و فقدان زمان استراحت کافی.   نتیجه گیری: تکلیف یا شغلی خاص نمی تواند مستعد کننده استئوآرتریت دست باشد، بلکه عوامل بیومکانیکال درون تکالیف و کارهای مختلف است که در طولانی مدت منجر به ایجاد یا تشدید استئوآرتریت دست می شوند. آگاهی از عوامل خطر مرتبط با کار در ایجاد وتوسعه استئوآرتریت دست می تواند متخصصین سلامت و بهداشت و کارفرمایان و کارگران و افراد جامعه را در ارزیابی های پیشگیرانه ای در محیط کار و زندگی و طراحی های با رعایت بهتر اصول ارگونومیک در شرایط کاری کمک و ترغیب کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استئوآرتریت، سالمندانان، کار، شغل، دست، انگشتان

عنوان انگلیسی Occupational risk factors in hand osteoarthritis of elders
چکیده انگلیسی مقاله Background: Aging in the modern society is conjoined with different diseases such as osteoarthritis (OA) which causes reduced occupational abilities for people and burden of financial and societal problems on society. Occupational risk factors are among the main risk factors for hand OA. Despite their major effects on daily living of elders, there are different results in the literature considering the occupational risk factors. Objective: Aim of the present study was to review the present evidence on occupational risk factors effective on hand OA.  Materials and Methods: In this systematic review article, articles related to occupational risk factors in hand OA and their effects on functional capacity and occupational abilities of elders since 1980 till present were investigated in data bases including PubMed, Cochrane, Web of Science, Science Direct, Scopus, Iran Doc, and SID. Results: In reviewing the literature, two different but interrelated themes were explored relating to the occupational risk factors in hand OA including occupations related to the hand OA and biomechanical factors inside those occupations. People with manual occupations which needed manipulating heavy, large, and vibratory tools such as miners and farmers were at risk of OA in bigger joints of hand such as metacarpophalangeal and wrist; while people with occupations requiring precision and repetitive griping such as dentists and housewives were at risk of OA in smaller joints in the hand such as fingers' distal interphalangeal and thumb' carpometacarpal. Biomechanical factors inside those occupations related to the hand OA were a combination of work with heavy tools, excessive repetition, static contractions for a long period, precision grip, power grasp, low variety in tasks, vibration, high level of muscle activity, excessive use of joints, and lack of enough resting time. Conclusion: A special task or occupation cannot trigger hand OA while it is the biomechanical factors inside occupations which makes a hand at risk of OA in long periods. Knowing occupational risk factors for hand OA may help and persuade health team, employers, employees, and workers in preventive screenings and better designing of work and living environments according to the ergonomic principles.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Osteoarthritis, Elders, Occupation, Work, Hand, fingers

نویسندگان مقاله حمید رضا رستمی | hamid reza rostami
isfahan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

نسرین جلیلی | nasrin jalili
isfahan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

فاطمه پناهی | fatemeh panahi
isfahan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-305-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات