مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر تمرینات ترکیبی (قدرتی و کششی) بر قدرت و دامنه حرکتی اندام تحتانی سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: با افزایش سن و رسیدن به پیری تغییرات بسیاری در انجام تکالیف حرکتی به وجود می‌آید که به کاهش آن‌ها منجر می‌شود. اختلال در قدرت و دامنه حرکتی سالمندان، باعث ناتوانی فرد در انجام کارها و فعالیت‌های روزمره می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر برنامۀ تمرینی ترکیبی بر قدرت و دامنه حرکتی سالمندان مرد است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده و شرکت‌کنندگان آن شامل مردان سالمند سالم (سن 65/4±64/65) در شهرستان رشت بودند. مطالعه بر روی 22 نفر از مردان که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند و به ‌روش نمونه‌گیری در دسترس برای پژوهش انتخاب شدند، انجام گردید. حداکثر نیروی ایزومتریک گروه عضلانی در اندام تحتانی با استفاده از دستگاه دینامومتر دستی و دامنه حرکتی مفاصل به‌وسیله گونیامتر اندازه‌گیری شد. آزمون­ها قبل و بعد از برنامه تمرینی اندازه­گیری شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و به‌وسیله نرم­افزار 16spss (در سطح معناداری 005/0P≤) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تمرینات ترکیبی استفاده‌شده به مدت 8 هفته در مقایسه با گروه کنترل، بر قدرت دورسی فلکسور (001/0=P)، قدرت پلانتار فلکسور (002/0=P)، قدرت فلکسور ران (001/0=P)، قدرت اکستنسور ران (013/0=P)، قدرت اداکتور ران (002/0=P)، قدرت آبداکتور ران (001/0=P)، قدرت همسترینگ (029/0=P)، مردان سالمند تأثیر معنی‌داری داشته اما بر قدرت کوادریسپس اثر معنی‌دار نداشت (357/0=P). همچنین بر دامنه حرکتی دورسی فلکشن (002/0=P)، پلانتارفلکشن (019/0=P)، آبداکشن ران (001/0=P)، آداکشن ران (001/0=P) و اکستنشن ران (012/0=P) در مردان سالمند تأثیر معنی‌داری داشته اما بر دامنه حرکتی فلکشن ران (086/0=P) و فلکشن زانو (336/0=P) اثر معناداری ندارد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرینات ترکیبی (قدرتی و کششی) استفاده‌شده می‌تواند بر برخی عوامل دامنه حرکتی و قدرت عضلانی سالمندان تأثیر مثبت بگذارد. برای مشخص شدن این اثر نیاز به مطالعات بیشتر می‌باشد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، قدرت عضلانی، دامنه حرکتی، تمرین کششی و قدرتی

عنوان انگلیسی The effect of the combined trainings program (strength and stretching) on strength and
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: Increasing age lead to many changes in motor assignments. Impairment of motor functions in elderly ceases the individual's inability in performing everyday tasks and activities. The aim of this study was to evaluate the effect of the combined training program on strength and range of motion of the elderly men. Methods & Materials: This study was quasi-experimental and participants included healthy elderly men (age 65/64 ± 4/95) in the Rasht. This study was conducted on 22 healthy men that have inclusion criteria and were selected by using convenience sampling. The maximum isometric force of the muscle groups in the lower extremities and range of motion was measured by a hand held dynamometer and a goniometer, respectively. The tests were conducted before and after training. The data were analyzed using descriptive and analytic statistics by spss version 16 software (At a significance level of p≤0.005). Result: The results showed that combined training for 8 weeks in compare to the control group have a significant effect on the strength of dorsi flexors (p = 0.001), plantar flexors (p = 0.002), hip flexors (p = 0.001), hip extensors (p = 0.013), hip adductors (p = 0.002), hip abductors (p = 0.001) and hamstring strength (p = 0.029) but has no significant effect on the strength of the quadriceps (p = 0.375). They also have a significant effect on the range of motion of the dorsiflexion (p = 0.002), plantar flexion (p = 0.019), hip abduction (p = 0.001), the hip adduction (p = 0.001), and hip extension (p = 0.012) in elderly men but does not have a significant effect on range of motion of the hip flexor (p = 0.086) and range of motion of the knee flexor (p = 0.336). Conclusion: It seems that combined exercises (stretching and strengthening) could effect on some range of motion and muscle strength of elderly.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حامد زارعی |
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)

علی اصغر نورسته | ali asghar
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)

معصومه کوه بومی |
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-265-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات