مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیرشش‌ هفته‌ تمرین با نردبان زمینی تعادل بر تعادل ایستا و پویا سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: زمین خوردن یکی از شایع‌ترین وجدی‌ترین مشکلات دوران سالمندی است و دارای عواقب جسمانی، روانی و بار مالی زیادی است، برای سالم سالمند شدن حفظ تعادل و تحرک ضروری است. هدف این تحقیق تآثیر شش هفته تمرین با نردبان زمینی تعادل بر تعادل ایستا و پویا سالمندان بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون می‌باشد، که در آن 30 زن و مرد سالمند 70 تا 79 سال(15 مرد با میانگین سنی 84/2±80/73 و 15 زن با میانگین سنی 95/2±00/75) به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به انجام تمرینات تعادلی با نردبان زمینی تعادل (6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه) پرداختند. گروه کنترل نیز به تمرین تنها راه رفتن پرداختند. قبل و بعد از 6 هفته تمرینات، آزمون‌های مقیاس تعادلی برگ (BBS)، و زمان برخاستن و رفتن (TUG) به عمل آمد. از آزمون‌ تحلیل کواریانس (ANCOVA) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد، کلیه تحلیل‌ها به‌وسیله بسته آماری SPSS18 استفاده شد. سطح معنی‌داری نیز در تحقیق حاضر برابر با 95٪ و میزان آلفا کوچک‌تر و یا مساوی با 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان‌گر تاثیر معناداری یک دوره تمرین با نردبان زمینی تعادل بر بهبود تعادل بود. دلایل احتمالی بهبود تعادل در نتیجه تمرین شامل افزایش قدرت و استقامت اندام تحتانی آزمودنی‌ها و بهبود دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی می‌باشد. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان پیشنهاد کرد که در طراحی برنامه‌های بهبود تعادل در سالمندان، به تمرینات با نردبان زمینی تعادل توجه خاص شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر مشخص کرد که تمرین با نردبان زمینی تعادل می‌تواند باعث بهبود تعادل ایستا و پویا در سالمندان گردد.لذا از نتایج تحقیق حاضر می‌توان نتیجه گیری کرد که جهت بهبود تعادل ایستا و پویا سالمندان می توانند از تمرینات با این وسیله استفاده کنند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of 6 weeks training with ground balance ladder on postural control and risk of falling elderly
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: Falls one of the most common and serious problems of old age and has a lot of physical, psychological and financial burden consequences.Maintaining balance and mobility is essential for Healthy aging.The purpose of this study is to evaluate the effect of six weeks of training with ground-balance ladder on the static and dynamic balance of the elderly. Methods& Materials: This study is a semi experimental research with pretest-posttest plan, in which 30 male and female elderly between 70 and 79 years (15 men with an average age of 73.87 ± 2.84 and 15 women with an average age of 75.00 ± 2.95)were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group did balance trainingwith ground ladders balance (6 weeks, 3 sessions per week, each session 45 minutes).The control group just did walking exercise lonely. Berg Balance Scale (BBS) tests and Timed Get up & Go (TUG)were taken before and after 6 weeks of training. analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data, SPSS-18 statistical package was used for all analyzes. In this study, significance level equal was considered to 95% and level of alpha was considered less than or equal to 0/05. Results: The results of this study indicated a significant effect of a training period with Balance ground ladder on balance improvement. Possible reasons for improving balance as a result of exercise include increased strength and endurance of the Lower extremity of the subjects and improvement of the range of motion in Lower extremity joints. According to the findings of this research, it can be suggested that special attention should be paid to exercises with Balance ground ladders in designing programs for improving balance in the elderly. Conclusion: The results of this study showed that exercise with a ground-balance ladder can improve the static and dynamic balance in the elderly. Therefore, it can be concluded from the results of this study that exercises can be used to improve the static and dynamic balance of the elderly.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حبیب زارعی | habib zarei
university of tehran
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

رضا رجبی | reza rajabi
university of tehran
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

هومن مینونژاد | hooman minoonejad
university of tehran
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-282-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات