مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت مراجعه و ویژگی های جمعیت شناختی بیماران سالمند بخش های اورژانس بیمارستانی در شهر سبزوار سال ۱۳۹۵
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: با رشد  سریع  جمعیت سالمندان ؛  مراکز اورژانس  از مهمترین و رایج ترین  بخش های ارایه دهنده خدمات  در  زمینه فوریتهای مراقبتی و درمانی  به سالمندان می باشند.  پژوهش حاضر ، با هدف تعیین ویژگی های جمعیت شناختی و  وضعیت مراجعه سالمندان بستری در اورژانس ها  انجام شد  . مواد و روش ها: این مطالعه  توصیفی و مقطعی بر  روی  190 نفر از سالمندان  بالای 60 سال بستری در اورژانس های بیمارستان واسعی ،  امداد و حشمتیه شهر سبزوار  در تیرماه  1395 ، انجام شد که بصورت در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. . اطلاعات توسط  پرسشنامه محقق ساخته در زمینه وضعیت مراجعه سالمندان به اورژانس و خصوصیات جمعیت شناختی جمع آوری گردید و  با استفاده از نرم افزار  SPSS نسخه 21  با  روش های آماری توصیفی ، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد ، میانگین سنی سالمندان بستری در اورژانس ها ، 72 سال بود که  15 درصد آنان  تنها زندگی کرده  و  مراقب اصلی نداشتند.  آمبولانس ها ، حدود 30 درصد موارد انتقال را  در ساعات صبح و اول شب بر عهده داشتند . همچنین 60 درصد سالمندان ، طی شش ماه گذشته  ، مجددا پذیرش شده اند . بیش ترین علت مراجعه ، تنگی نفس ، درد قلبی و بعد از آنها فشارخون بالا بوده است . نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر ، افزایش تمهیدات مراقبتی برای سالمندان پذیرش شده در  بخش های اورژانس شهر سبزوار ، همچنین تقویت حضور متخصصین در زمینه بیماری های قلبی و عروقی ، ریه و تروما  و  نیز  بکارگیری متخصص طب سالمندی در اورژانس  ، جهت پیشگیری از  روند  پذیرش های مجدد سالمندان در اورژانس ها ،  مورد توجه مسئولین امر  قرار گیرد.   
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان ، بخش اورژانس ، سبزوار

عنوان انگلیسی Referral status and demographic characteristics of elderly patients in emergency departments in Sabzevar, 1395.
چکیده انگلیسی مقاله Background and aim: With the rapid growth of the elderly population, emergency centers are one of the most important and most frequent providers of services in the field of emergency care for the elderly. In this study, we aimed to determine the demographic characteristics and referral status of elderly patients admitted to emergency care units. Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 190 elderly patients over 60 years of age admitted to the emergency wards of Vasei Hospital, Amjadad and Heshmati city of Sabzevar in July 1395. They were selected and entered into the study. . Data were collected by a researcher-made questionnaire on the status of referral of the elderly to the emergency department and demographic characteristics. Data were analyzed by SPSS software version 21 using descriptive statistics, one-way ANOVA and independent t-test. Results: The results showed that the average age of adolescents admitted to emergency care was 72 years, of which 15% had only the only living and cared ones. Ambulances were responsible for about 30% of transmission at midnight and at night. Also, 60% of the elderly have been recruited over the past six months. The most common cause of recurrence was shortness of breath, heart pain, and high blood pressure after it. Conclusion: According to the results of this study, strengthening of care arrangments and the  presence of specialists in cardiovascular, pulmonary and traumatic diseases, as well as the use of emergency medicine specialist in order to prevent elderly admissions procedures in emergency situations, can be considered by authorities Affair.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله emergency department , elderly,sabzevar

نویسندگان مقاله مجتبی محمدی |


اکرم قنبری مقدم | ghanbari moghaddam


مهدی ایلخانی |


رضا سلطان پور |


زهرا خادم |


اکبر پوررحیمی |نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-238-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات