مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۹-۲۰

عنوان فارسی بررسی خودارزیابی سلامت مردان سالمند شهرهای شیراز و یاسوج
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف:  خودارزیابی سلامت ابزار اندازگیری وضعیت سلامت افراد است. جمعیت سالمندان روز به روز در حال افزایش است و توجه به وضعیت این گروه سنی برای ارتقاء سلامت آنان و پیشگیری از بیماریها ضروری به نظر می رسد. هدف از این بررسی خود ­ارزیابی سلامت میان سالمند مرد ساکن در شهرهای شیراز و یاسوج بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1394 انجام شد. برای گردآوری داده­ها تعداد 380 نفر از مردان سالمندان در شهر شیراز و یاسوج به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و با پرسشنامه استاندارد در هفت بعد اطلاعات جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. یافته ها: میانگین چهار بعد(سلامت جسمانی، کارکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی) سلامت سالمندان مورد پژوهش 15/03±  77/07 بود. آماره ضریب تعیین 2R نیز نشان می دهد که 258 /0درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی)خودارزیابی سلامت( توسط سه متغیر مستقل که در معادله باقی مانده اند و شامل عزت نفس، رفتارهای سلامت و سابقه بیماری هستند تبیین می شود. متغیر های مانند سن(0/009)، تحصیلات(0/012)، سابقه بیماری(0/004) و هویت طبقاتی(0/000) با خودارزیابی سلامت سالمندان رابطه معنی داری داشتند. نتیجه­گیری: دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت به افرادی که قصد برنامه ­ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورد­های معقولانه کمک خواهند کرد. یکی از هدفهای مهم نظام سلامت در هر کشور تأمین، حفظ سلامت و تمام افراد جامعه است. برای تحقق این امر باید به همه­ی جنبه های سلامت، جسمی، روانی و اجتماعی انسان ها در کلیه مراحل زندگی توجه شود. سلامت فقط یک امر زیست شناختی نیست و عوامل اجتماعی نیز در تعیین سطح سلامت افراد دخیل می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Study of Self-Assessed Health between the Elderly People of Shiraz and Yasuj, Iran, Case study men elderly over 65 years old
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The elderly population is increasing and the situation of this age group to improve their health and prevention of diseases is necessary. The aim of this study was assessed the health among  elderly men living in Shiraz and Yasuj cities. Materials and Methods: This cross-sectional descriptive and analytical study was conducted in 2015. To collect data, 380 elderly men in Shiraz and Yasuj were selected via random clustering sampling method and information was collected using 7-dimension standard questionnaire. Data analysis was conducted using SPSS statistical software version 20 at levels of descriptive and inferential statistics. Findings:The mean of four dimensions of the elderly health for the study was 77.07 ± 15.03.Determination coefficient R2 statistics also show that 25.8% of the health self-assessment variations were explained by three independent variables remaining in the equation, including self-esteem, health behaviors and medical history. Variables such as age, education and medical history class identity were significantly associated with health self-assessment. Conclusion:  knowing the status in the health of a community of people who are planning to have its future society will help in reasonable estimates. One of the important objectives of the health system in each country is to protect the health of all people in the community. For this, all aspects of health, physical, mental and social life need to be taken into consideration in all stages of life. Health is not just a biological, and social factors are also involved in determining the health of people.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مجید موحدمجد | m movahedmajd
faculty of economic, management and social science, shiraz university, shiraz, iran
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

صدیقه جهانبازیان | s jahanbazian
, management and social science, shiraz university, shiraz, iran
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

صادق پناهی نسب | s panahinasab
tarbiat modares university, tehran, iran
دانشگاه تربیت مدرس تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-223-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1838/article-1838-570435.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات