مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۶، صفحات ۱-۹

عنوان فارسی اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک پذیر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از چالش‌ های بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک ‌پذیر کاهش کیفیت زندگی و چگونگی ادراک بیماری است. در دهه اخیر ذهن‍آگاهی به عنوان یکی از درمان ‌های موثر در درمان بسیاری از اختلالات معرفی شده است؛ هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی درمان ذهن ‍آگاهی بر کیفیت زندگی و ادراک بیماری بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک‌پذیر است. مواد و روش ‌ها: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می‌ باشد. نمونه آماری پژوهش، شامل 30 بیمار مبتلاء به سندرم روده تحریک‌پذیر بود که از میان کلیه بیمارانی که در سال 1393 به مراکز درمانی شهر تبریز مراجعه کرده بودند و پس از مصاحبه، دریافت ملاک ‌های تشخیصی Rome-III و تکمیل پرسش نامه کیفیت زندگی و ادراک بیماری، با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده(15 نفر برای هر گروه) انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. دو ماه پس از اتمام دوره 8 جلسه ‌ای(هفته ‌ای یک جلسه گروهی 90 دقیقه ‌ای به مدت دو ماه) درمان ذهن ‍آگاهی، پرسش نامه کیفیت زندگی و ادراک بیماری در هر دو گروه اجرا شد. داده ‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره در نرم‌افزار SPSS vol.20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ های پژوهش: درمان ذهن ‍آگاهی در ارتقای کیفیت زندگی(P=0.005) و افزایش ادراک بیماری(P=0.002) بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک ‌پذیر در گروه آزمایشی به طور معناداری اثربخش بوده است. بحث و نتیجه ‌گیری: به نظر می ‍رسد که با اجرای درمان ذهن آگاهی می ‌توان به ارتقای کیفیت زندگی و ادراک بیماری در بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک ‍پذیر کمک کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روده تحریک ‌پذیر، کیفیت زندگی، ادراک بیماری، ذهن آگاهی

عنوان انگلیسی Mindfulness Efficacy on the Perception of the Disease and the Quality of Life of Patients with Irritable Bowel Syndrome
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: One of the challenges of patients with irritable bowel syndrome is the quality of life and perception of the disease. In recent decade's mindfulness as one of the most effective treatments in the treatment of many disorders has been introduced. This study aimed to determine the effectiveness of mindfulness therapy on quality of life and perception of disease among patients with irritable bowel syndrome.   Materials & Methods: The research method was experimental (pretest-posttest control group and random assignment).The sample of the study consisted of 30 patients with irritable bowel syndrome who among all patients were admitted to hospitals in 2014. After the interview, the Rome-III diagnostic criteria and Quality of life and illness perception questionnaire, using random sampling (n=15 per group) the subjects were selected and randomly divided into two experimental groups and one control. Two months after the completion of 8 sessions (90-minute sessions a week for two months) of treatment, mindfulness and perceived quality of life questionnaire was administered to the patients in both groups. Using multivariate analysis of variance,   SPSS vol.20 software was also used to analyze the data. Findings: Mindfulness therapy in improving quality of life (P=0.005) and increasing the understanding of the disease (P=0.002) among patients with irritable bowel syndrome in the experimental group was significantly effective. Discussion & Conclusions: It seems that the implementation of mindfulness therapy can improve the quality of life and perception of disease in patients with irritable bowel syndrome.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امیر عزیزی | amir azizi
dept of psychology, faculty of humanities, lorestan university, khoram abad, iran
گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه لرستان (Lorestan university)

جواد محمدی | javad mohamadi
dept of psychology, faculty of humanities, lorestan university, khoram abad, iran
گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه لرستان (Lorestan university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2339-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-572169.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی بالینی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات