مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۶، صفحات ۱۰-۱۹

عنوان فارسی بررسی تاثیر آموزش تن آرامی پیش رونده عضلانی به زنان باردار گروه پرخطر، بر پیامد نوزادی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بررسی های مختلف نشان داده است که اگر مادران در دوران بارداری دچار استرس های هیجانی شدید شوند، فرزندان آنها در معرض خطر انواع مشکلات قرار می گیرند. در زنان باردار گروه پرخطر احتمال بروز مشکلات جسمی، رفتاری و خلقی در نوزادانشان بیشتر خواهد بود. تاثیر آموزش های مقابله با استرس از طریق تمرینات تن آرامی در بررسی های مختلف نشان داده شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تن آرامی پیش رونده عضلانی به مادران باردار گروه پرخطر، بر پیامد نوزادی آن ها از جمله ضریب آپگار، وزن، قد، دورسر و زردی بعد از تولد می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش کارآزمایی بالینی تصادفی، بر روی 150 زن باردار گروه پرخطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرضا از سال 1392 تا 1393 انجام شده است. زنان باردار گروه پرخطر به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول دوران بارداری و گروه مداخله مراقبت های معمول دوران بارداری به همراه آموزش تن آرامی به روش پیش رونده عضلانی(جاکوبسن) را دریافت می کردند. در نهایت بعد از زایمان پیامد نوزادان در هر دو گروه از جمله ضریب آپگار، وزن، قد، دورسر و زردی نوزادی اندازه گیری شد. یافته های پژوهش: دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک و مامایی تفاوت آماری معنی داری نداشته اند(P< 0.05). نتایج نشان داد که بین وزن، قد و دورسر نوزادان گروه مداخله(تن آرامی) در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری وجود دارد(P< 0.001) ولی بین ضریب آپگار دقیقه اول و پنجم بعد از تولد و زردی نوزادی بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشده است(P>0.05). بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، آموزش تن آرامی پیش رونده عضلانی به زنان باردار گروه پرخطر موجب ارتقاء و بهبود سلامتی نوزادان شود. از این رو می توان آموزش تن آرامی پیش رونده عضلانی به زنان باردار را یک روش بی خطر و مفید، در جهت بهبود و ارتقاء سلامت نوزادان توصیه نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تن آرامی پیش رونده عضلانی، زنان باردار گروه پرخطر، پیامد نوزادان

عنوان انگلیسی Investigating the Effect of Progressive Muscle Relaxation Training on Infants outcome in High Risk Pregnant Women
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Investigations have shown that the emotional stress during the pregnancy period could have sustainable effects on the embryo .In High Risk Pregnant women the risk of babies with health, behavioral, and mood problems will be more. Different investigations have shown that the effect of relaxation training on emotional stress .This study was conducted to investigate the effect of progressive Muscle Relaxation Training on infant's outcome such as Apgar index, weight, height, head circumference, and jaundice in infants after delivery in High Risk pregnant women.   Materials & methods: The present study was done as a clinical trial on 150 High Risk Pregnant Women referred to Health and Medical Center in the city of Shahreza on 1392 -1393. High risk pregnant women were randomly divided into two groups. The control group only received routine pregnancy care and case group received routine pregnancy care and Progressive Muscle Relaxation Training (Jacobsen). At the time of delivery, infant's outcome including Apgar index, weight and height, head circumference, and jaundice was assessed.   Findings: Intervention and control groups in terms of demographic and obstetric variables were not significant (P>0/05). The results showed a significant difference between the two groups in height, weight, and head circumference (pvalue< 0/001).There was no significant difference between the two groups in Apgar scores in 1-5minute and jaundice.   Discussion & conclusions: According to this study, progressive muscle relaxation training is promoting and improving the health of infants in high-risk pregnant women. The progressive muscle relaxation training can be   safe and beneficial to pregnant women in order to improve the health of infants.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرزانه رحیمی | farzaneh rahimi
nursing and midwifery sciences development research center, najafabad branch, islamic azad university, najafabad, iran
مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد،، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (Islamic azad university of najafabad)

محبوبه احمدی | mahboubeh ahmadi
dept of midwifery and reproductive health, faculty of nursing and midwifery, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran
گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

فیروزه روستا | firozeh rosta
dept of midwifery and reproductive health, faculty of nursing and midwifery, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran
گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

حمید علوی مجد | hamid alavimajd
dept of biostatistics, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran
گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

محبوبه والیانی | mahbobeh valiani
dept of midwifery, faculty of nursing and midwifery, isfahan university of medical sciences, isfahan, iran
گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

سید محمد مهدی کهنگی | sayed mohammad mehdi kahangi
nursing and midwifery sciences development research center, najafabad branch, islamic azad university, najafabad, iran
مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد،، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (Islamic azad university of najafabad)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1516-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-572170.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش مامایی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات