مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر ۱۰ هفته ترکیب تمرین مقاومتی ایزومتریک و ایزوتونیک در آب بر میزان شاخص‌های خستگی مردان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: خستگی جسمانی یکی از نشانه‌های شایع پیری است که اغلب نادیده گرفته می‌شود یا به شرایطی دیگر ارتباط داده می‌شود، اما در صورت عدم درمان، خستگی در افراد مسن می‌تواند به افت عملکرد طبیعی منجر شود، بنابراین هدف از اجرای این مطالعه تأثیر 10 هفته ترکیب تمرین مقاومتی ایزومتریک و ایزوتونیک در آب بر میزان شاخص‌های خستگی مردان سالمند بود. مواد و روش‌ها: آزمودنی­­های تحقیق مشتمل بر 40 مرد سالمند با میانگین سنی 92/1±71/69 سال بودند که به‌طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین در برنامه تمرینی ورزش در آب به مدت 10 هفته، سه جلسه یک‌ساعته در هفته شرکت نمود. در هر دو گروه وزن، شاخص توده بدنی، زمان راه رفتن تا حد واماندگی و سطح لاکتات خون پس از واماندگی، قبل و بعد از دوره در نظر گرفته‌شده اندازه‌گیری شد. پروتکل تمرینی شامل ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک در آب بود. از آزمون آماری تی همبسته در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تی همبسته نشان داد که 10 هفته ترکیب پروتکل تمرین مقاومتی ایزومتریک و ایزوتونیک در آب بر میزان شاخص‌های خستگی سالمندان تأثیرگذار بود و پروتکل تمرینی مقاومتی تأثیر معناداری بر بهبود زمان راه رفتن (039/0p=) و مقدار لاکتات خون (005/0p=) پس از راه رفتن تا سر حد واماندگی در گروه تمرین داشت اما در گروه کنترل این اختلاف مشاهده نشد (05/0P≥). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، به‌کارگیری ترکیب تمرین مقاومتی ایزومتریک و ایزوتونیک در آب می‌تواند بر میزان شاخص‌های خستگی به‌ویژه بر بهبود زمان راه رفتن و کاهش لاکتات خون سالمندان پس از راه رفتن تا سر حد واماندگی تأثیر مثبتی گذارد و پیشنهاد می‌شود به دلیل مزایای خوب آب برای سالمندان، تمرینات مقاومتی در آب در دستور کار مربیان، متخصصان و فعالان این عرصه قرار گیرد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلید واژه‌ها، تمرین مقاومتی، آبی، خستگی، سالمندی

عنوان انگلیسی Effect of 10 weeks of isometric and isotonic resistance training in water on quality of elderly fatigue indexes
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction and purpose : Fatigue is one of the most common signs of aging that is often overlooked or linked to other conditions, but if left untreated, fatigue in the elderly can lead to loss of normal function. Materials and Methods: Fourty elderly men with an average age of 69.71 ± 1.92 years were volunteered to participate in the control and practice groups. The experimental group participated in water exercise program for 10 weeks, three sessions per hour a week. In both groups, weight, body mass index, walking time to exhaustion and blood lactate levels were measured after extinction, before and after the measure was intended. The exercise protocol included a combination of isometric and isotonic exercises in water. The covariance test was used at a significant level of 0.05. Results: The results of paired t-test showed that 10 weeks of isometric and isotonic resistance training combination in water affects the level of elderly fatigue indexes. And resistance training had a significant effect on walking time improvement (p = 0.039) and blood lactate (p = 0.005) after walking to endurance level in the training group but this difference was not observed in the control group (P>0/05). Conclusion: According to the results of this study, the use of isometric and isotonic resistance training in water can have a positive effect on fatigue indexes, especially on improving walking time and decreasing lactate levels in elderly people after walking to exhaustion, and it is suggested that due to good water benefits for Elderly, water resistance exercises will be on the agenda in trainers, experts and activists in the field.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords, Resistance Training, Aquatic, Fatigue, Elderly

نویسندگان مقاله مسعود میرمعزی |


مرتضی طاهری |


لطفعلی لطفی |نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-304-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات