مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مدل ۵ آ بر روش های مقابله ای سالمندان مرد مبتلا به پر فشاری خون
چکیده فارسی مقاله   مقدمه: مدیریت بیماریهای مزمن با انتخاب روشهای مقابله ای مناسب مرتبط است. این پژوهش با هدف" تعیین تأثیر برنامه خود مدیریتی مدل 5آ بر روش های مقابله ای سالمندان مرد مبتلا به پر فشاری خون در شهرستان رامسر انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی، بر روی 60 مرد سالمند 60 – 75 سال مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر رامسر در سال 1396 انجام شد. مددجویان به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. از پرسشنامه روش های مقابله ای جالوویس (مسئله مدار و هیجان مدار) برای سنجش سبک های مقابله ای بیماران قبل و بعد از مداخله استفاده شد. مداخله برنامه خودمراقبتی مدل 5آ شامل آموزش گروهی و راهنمایی فردی بود. مددجویان طی 12 هفته از طریق تماس تلفنی نیز پیگیری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن در گروه آزمون و کنترل به ترتیب، 01/5± 55/67 و 5± 34/68 بود. روش مقابله ای مسئله مدار قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون مطلوبتر و اختلاف معنی دار بود(p=0/0001). در واقع، برنامه خودمراقبتی مدل 5آ، میزان روش مقابله ای مسئله مدار مددجویان را افزایش داده بود. نتیجه گیری: با برنامه ریزی منظم آموزشی، پیگیری مداوم، تشویق و انگیزش، می توان روش های مقابله ای مناسب را در بیماران مزمن، خصوصا سالمندان ارتقا داد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرفشاری خون، خودمدیریتی، مقابله، سالمند، مردان

عنوان انگلیسی The effect of self-management program based on 5A model on coping strategies in the elderly men patients with hypertension
چکیده انگلیسی مقاله Background: Managing chronic diseases is related with the selection of appropriate coping methods. This study aimed to determine the effect of self-management program based on 5A model on coping strategies in the elderly men patients with hypertension. Materials and methods: This Clinical Trial study was performed in 60 elderly men clients with the age of 60-75 years Suffering from hypertension attending health centers to Ramsar city, Iran, in 2017. The subjects were randomly assigned into two groups of experimental (n= 30) and control (n= 30).  From Jalowiece Coping Questionnaire (problem-focused and emotion-focused) were used to measure the clients coping styles before and after intervention. The intervention of program based on 5A model consisted of group training and individual guidance. The clients were then followed up through phone call: within 12 weeks The data was analyzed using SPSS 19 and descriptive and analytical statistics. Results: The mean and standard deviation of age in the control and intervention groups were 67.55 ± 5.01 and 68.34 ± 5, respectively. Significant differences among experimental and control group regarding the rate of problem-focused coping strategies after the intervention (p=0/0001). In fact self-management program based on 5A model increased the client' rate of problem-focused coping strategies. Conclusion: Appropriate coping methods can be promoted with systematic educational planning, continuous follow-up, with encouragement and motivation, in chronic patients, especially the elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hypertension, Self-management, Coping, Aged, Men

نویسندگان مقاله مجتبی مرادی | mojtaba moradi
Babol University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی بابل

محبوبه نصیری | mahboobeh nasiri
Babol University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی بابل

محمود حاجی احمدی | Mahmoud Haji Ahmadi
Babol University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی بابل

مهری جهانشاهی | mehri gahanshahi
Babol University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی بابل


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-301-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات