مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اضطراب مرگ در سالمندان: نفش نارسایی، انعطاف‌پذیری و تحریف شناختی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: اضطراب مرگ یکی از موضوعات مهم دوره سالمندی است بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نارسایی، انعطاف­پذیری و تحریف شناختی با اضطراب مرگ در بین سالمندان شهر اردبیل صورت پذیرفت. مواد و روش ها­: در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 130 سالمند مرد به روش نمونه­گیری در دسترس از بین کلیه سالمندان مرد بالای 60 سال شهر اردبیل در سال 1396 انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از ابزارهای نارسایی شناختی (CFQ)، انعطاف­پذیری شناختی (CFI)، تحریف شناختی (ICDS) و مقیاس اضطراب مرگ (DAS) استفاده شد. داده‌­های پژوهش با روش­ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافنه ها: یافته ­ها نشان داد بین نارسایی شناختی (62/0r=)، انعطاف­پذیری شناختی (57/0-r=) و تحریف شناختی (60/0r=) با اضطراب مرگ رابطه معناداری وجود داشت (05/0p<). ضرایب بتای متغیرهای پیش­بین نشان داد که نارسایی شناختی 37/0، انعطاف­پذیری شناختی 26/0- و تحریف شناختی 36/0 قابلیت پیش­بینی معنادار اضطراب مرگ سالمندان را دارند (05/0p<). نتیجه ­گیری: از این مطالعه می­توان نتیجه گرفت که سالمندان دارای سطوح بالاتر نارسایی و تحریف شناختی، اضطراب مرگ بالایی نسبت به سایر همسالان خود دارند، در حالیکه انعطاف­پذیری شناختی بالا، باعث کاهش اضطراب مرگ آنان می­شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Death Anxiety in the Elderly: The Role of Cognitive Failures, Flexibility and Distortion
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The most important factor in Aging period is the death anxiety. The present study was conducted to determine the relationship between cognitive failures, flexibility and distortion with death anxiety among elderly in Ardabil. Material and Methods: In this descriptive study, 130 Elderly men were selected by available sampling method from all elderly men over 60 years old in Ardabil city, 2017. For data collection, the cognitive failures questionnaire (CFQ), cognitive flexibility scale (CFI), cognitive distortion scale (ICDS) and death anxiety scale (DAS) were used. Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression methods. Results: The results showed a significant relationship between cognitive failures (r=0.62), cognitive flexibility (r=-0.57) and cognitive distortion (r=0.60) with death anxiety (p< 0.05). Beta coefficients for predictor variables indicated that cognitive failures 0.37, cognitive flexibility -0.26, cognitive distortion 0.36 have significantly predictive capability of death anxiety of elderly (p< 0.05). Conclusion: From this study, it can be concluded that elderly with higher levels of cognitive failures and distortion have higher death anxiety
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Anxiety, Aged, Cognition.

نویسندگان مقاله علی شیخ الاسلامی |
محقق اردبیلی

حمیدرضا صمدی فرد |
محقق اردبیلی


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-266-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات