مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تاثیر اموزش مبتنی بر نیاز پیشگیری از سقوط بر فعالیت های ابزاری روزمره زندگی سالمندان شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سقوط در بین سالمندان از اهمیت زیادی برخوردار است. حتی اگر اسیب فیزیکی جدی رخ ندهد می تواند باعث ترس از سقوط مجدد شود و در نتیجه باعث کاهش فعالیت های ابزاری روزمره زندگی شود. به همین دلیل پیشگیری از سقوط امری ضروری است. بنابراین مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نیاز پیشگیری از سقوط بر فعالیت های ابزاری روزمره زندگی سالمندان انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه ی آماری این مطالعه سالمندان 60 سال و بالاتر مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر اصفهان در سال 1393 بودند. برای گردآوری داده ها تعداد 60 نفر از سالمندان به شیوه ی نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی فعالیت های ابزاری روزمره زندگی بود. اطلاعات به دست آمده به کمک spss  19 و آزمون های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین میانگین نمره ی فعالیت های ابزاری روزمره زندگی در گروه مداخله قبل ,  بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله وجود دارد (10.9, 14.7, 14.5). همچنین تفاوت معنی داری بین سه زمان در گروه کنترل وجود ندارد (میانگین:11.1)  نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه, برنامه های پیشگیری از سقوط  در سالمندان باعث بهبود فعالیت های ابزاری روزمره زندگی می شود لذا توصیه می شود کارکنان بهداشتی برنامه ی آموزشی پیشگیری از سقوط را به سالمندان آموزش دهند. کلمات کلیدی: پیشگیری , سقوط, فعالیت های ابزاری روزمره زندگی, سالمندان      
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سقوط، پیشگیری، فعالیت های ابزاری روزمره زندگی، سالمند

عنوان انگلیسی Investigation the effect of education based on need prevention of fall on instrumental activity of daily living in elderly .
چکیده انگلیسی مقاله  Background: Falling has a great importance among the elderlies. Even if no physical injury occurs, it can cause fear of falling down again and, consequently, reduce older adults' activities. With regard to the prevalence of falling among older adults, its prevention is essential. Therefore, the present study was aimed to define the effect of need‑based education on prevention of older adults' falling during their everyday instrumental life activities                                          Materials and methods: This is a quasi-experimental study. Study population comprised all older adults, aged 60 years and over referring to health care centers in Isfahan in 2014. To collect data, 60 elderly people were selected through multi-stage random sampling. Data collection tool was Instrumental Activity of daily living Questionnaire. Data were analyzed by SPSS 19 and Descriptive and inferential tests were analyzed.   Findings: Results showed a significant difference between mean of instrumental activity of daily living scores in intervention group before, immediately after and one month after intervention (10.9, 14.7, 14.5 ( . Meanwhile, there was no significant deference between the scores immediately after and one month after intervention. There was no significant difference, observed between three time points in control group (mean=11.1 (.   Conclusions: According to the results of the study Implementation of education concerning prevention of older adults' falls led to improvement of their instrumental activity of daily living in intervention group. Therefore, it is recommended that health workers train the elderly curriculum to prevent the fall.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مرضیه قاسمی |


عبداله رضایی |نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-281-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات