مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارتباط جهت‌گیری مذهبی و اضطراب مرگ با سلامت روان سالمندان
چکیده فارسی مقاله چکیده   مقدمه و هدف: از جمله مسائل مهم در حوزه سالمندی، بیماری‌ها و مشکلات جسمی و روا‌ن‌شناختی است که در این دوره زمانی اتفاق می‌افتد .بیماری‌ها و مشکلات جسمی از یک سو و روبرو شدن با انتهای زندگی و تجربه اضطراب مرگ از سوی دیگر باعث تهدید سلامت روان‌شناختی آنها می‌شود. از این رو  این پژوهش با هدف پیش‌بینی سلامت روان سالمندان بر اساس جهت‌گیری مذهبی و اضطراب مرگ در سال 1396 انجام شد.   روش: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل سالمندان شهر همدان بود. حجم نمونه با استفاده  از نرم‌افزار Gpower 146 نفر برآورد شد  و  در نهایت 150 با روش نمونه‌گیری در دسترس جهت مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه شامل مقیاس‌های جهت‌گیری مذهبی آلپورت و راس، اضطراب مرگ تمپلر و سلامت عمومی (GHQ) بود. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با نرم‌افزار آماری SPPS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.    یافته‌ها: یافته‌ها در بخش همبستگی پیرسون نشان داد که بین اضطراب مرگ و  سلامت ‌روان رابطه منفی و معنادار  (40/0-  r= ،01/0p< ) و  بین جهت‌گیری مذهبی درونی با سلامت روان در بین سالمندان رابطه معنی‌دار و مثبت (31/0  r= ،01/0p< ) وجود دارد. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که متغیرهای پیش‌بین 28 درصد واریانس سلامت‌روان را پیش‌بینی می‌کنند. جهت‌گیری مذهبی درونی با ضریب بتای 27/0 به صورت مثبت سلامت‌روان را پیش‌بینی می‌کند و اضطراب مرگ با ضریب بتای 41/0-  به صورت منفی سلامت‌روان را پیش‌بینی می‌نماید و متغیر جهت‌گیری مذهبی بیرونی نقش معناداری در پیش‌بینی سلامت روان ندارد.   نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش متغیرهای جهت‌گیری مذهبی درونی و اضطراب مرگ می‌توانند بر سلامت‌روان سالمندان اثر بگذارند.‌ بنابراین با توجه به نقش متغیرهای مذکور در پیش‌بینی سلامت‌روان، نتایج پژوهش می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار خانواده‌ها و موسساتی که با سالمندان ارتباط دارند به منظور بهبود سلامت‌روان سالمندان قرار دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جهت‌گیری مذهبی، سلامت روان، اضطراب مرگ

عنوان انگلیسی The relationship between religious orientation and death anxiety with mental health among elderly
چکیده انگلیسی مقاله Abstract   Introduction:  Diseases, physical and psychological problems are important issues in the field of aging that occur during this period.  Diseases and health problems and facing the end of life and experience death anxiety cause of threatening the mental health of the elderly. Therefore, the purpose of this study was to predict the mental health of the elderly based on religious orientation and death anxiety in 2017.    Method: The research method was survey and correlation type. The population consisted of all elderly in Hamedan. Sample size was estimated 146 people using Gpower software that 150 people were selected for study by available sampling method . For data collection, Allport and Ross religious orientation scale, Templar death anxiety scale and general health questionnaire were used. Research data were analyzed using pearson correlation coefficient and multiple regression methods by SPSS 22 statistical software.   Results: Findings in Pearson correlation showed that there was a significant and negative relationship between death anxiety and mental health (r = - 0.40, p < 0.01) and positive relationship between religious orientation and mental health among elderly (r = 0.31 =, p < 0.01). Regression results showed that predictor variables predict 28% of  mental health variance. The intrinsic religious orientation with a beta coefficient of 0.27 predicts mental health positively and death anxiety with a beta coefficient of - 0.41 predicts mental health negatively. The extrinsic religious orientation variable does not play a significant role in predicting mental health.   Conclusion: According to the findings of this study, the variables of intrinsic religious orientation and death anxiety can affect the mental health of the elderly. Therefore, considering the role of these variables in predicting mental health, the research results can provide valuable information to families and institutions associated with the elderly to improve the mental health of the them.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Religious Orientation, Mental Health, Death Anxiety

نویسندگان مقاله ابوالقاسم یعقوبی | Abolghasem Yaghobi
Bu-Ali Sina University
دانشگاه بوعلی سینا

محمدرضا ذوقی پایدار | Mohhammad Reza Zoghipaidar
Bu-Ali Sina University
دانشگاه بوعلی سینا

صفدر نبی زاده | Safdar Nabizadeh
Bu-Ali Sina University
دانشگاه بوعلی سینا


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-313-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات