مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر زمان روز بر تغییرات تعادل ایستا و پویا سالمندان مرد با عادت زمانی صبحگاهی
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه و هدف:  نتایج مطالعات پیشین حاکی از آن است که اختلال در عملکرد تعادلی میتواند خطر بروز آسیب و سقوط را در سالمندان افزایش دهد. تاکنون تحقیقات متعددی عوامل تأثیرگذار بر روی عملکرد تعادلی را مورد بررسی قرار داده است اما با این وجود تأثیر ریتم شبانه روزی بر عملکرد تعادلی مشخص نیست. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر 2 زمان روز  بر عملکرد تعادلی در مردان سالمند شهر کرمان بود. مواد و روشها: تعداد 15 مرد سالمند با میانگین سنی 09/68±34/6 سال، قد 23/171±99/6 سانتی متر و وزن 12/75±54/10 بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق و به شکل تصادفی از بین 60 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. پس از پر کردن پرسشنامه کرونوتایپ همه آزمودنی ها مورد سنجش آزمونهای تعادلی ایستا(به وسیله تست لکلک با چشمان باز وبسته) و تعادل پویا (به وسیله آزمون نشست و برخاست) در دو زمان 30/7 صبح و 17 عصر قرار گرفتند برای مقایسه داده ها در ساعات مختلف از  آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرراستفاده شد. یافته ها: با وجود ثبت رکوردهای متفاوت در ساعات مختلف و همچنین کمتر شدن میانگین خطاهای بازسازی در ساعات ابتدایی روز، اختلاف معنادار آماری با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس در نتایج اندازه گیریهای تعادل ایستا و پویا در ساعات مختلف روز مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، به نظر میرسد که تعادل سالمندان مرد با عادت زمانی صبحگاهی تحت تأثیر ریتم شبانه روزی قرار نداشته و بر این اساس، تفاوتی در احتمال بروز آسیب دیدگی و احتمالا سقوط سالمندان در ساعات مختلف شبانه روز ناشی از عملکرد متفاوت تعادل وجود نداشته باشد. اما سالمندان بهتر است در حدود ساعات انتهایی روز به عوامل خارجی افتادن نظیر ناهمواری سطح زمین توجه بیشتری داشته باشند و از انجام فعالیتهایی که نیاز به تعادل دارد خودداری کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلمات کلیدی، تعادل، سالمندی، کرونوتایپ، ریتم شبانه روزی

عنوان انگلیسی The effect of time of day on static and dynamic balance among elderly men with morning habitual chronotype
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction and Objectives: According to the past studies, balance dysfunction may increase the risk of injury and falling among elderly. Several studies have examined factors that influencing balance acuity; however, the impact of different hours of the day on performance of this function is unknown. The purpose of this study was to evaluate the effect of 2 different time of day on the accuracy of the static and dynamic balance among elderly men of Kerman. Materials and Methods: 15 elderly men with an average age of 68.09 ± 6.34 years old, height 171.23 ± 6.99 cm and weight 75.12 ± 10.54 based on inclusion and exclusion criteria of the study were selected between 60 participant as subjects of study. After they filled the chronotype questionnaire all of them were tested by stork test and time up/go test for static and dynamic variables evaluations at 2 different times of day(morning:7.30 and afternoon:17), and for comparing data variances in different times repeated measures ANOVA has been used. Results: Despite the different records at different times of day and also decreasing in afternoon balance grades, there was no statistically significant difference in static and dynamic balance in different times of day. Conclusion: According to the results of this study, it appears that the accuracy of balance function of the elderly men with morning habitual chronotype is not affected by circadian rhythm, so, there are no differences in the risk of injury and falling among elderly men due to balance dysfunction while performing physical activities in different hours of day and night. but it is better for the elderly that pay attention more to extrinsic falling factor such as surface of walking track at the end of the day.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, balance, elderly, chronotype, circadian rhythm

نویسندگان مقاله احسان ابراهیمی پور |
دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدتقی امیری خراسانی |
دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدرضا امیرسیف الدینی |
دانشگاه شهید باهنر کرمان


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-308-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات