مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثر برنامه تمرین ارتعاش کل بدن بر قدرت، انعطاف‌بدنی و تحرک پذیری در مردان سالمند غیرفعال
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: آمادگی جسمانی، برای ارتقای سلامت، استقلال عملکرد وپیشگیری از زمین خوردن سالمندان، حائزاهمیت است. بدلیل عدم تمایل یا توانایی سالمندان برای انجام تمرینات مرسوم، طراحی تمریناتی ساده، ایمن و قابل­تحمل توسط این جمعیت، ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرینات ارتعاش کلی بدن - درمقایسه با تمرینات فاقد ارتعاش- بر قدرت، انعطاف بدنی و تحرک­پذیری در سالمندان غیرفعال بود. مواد و روش­ها: در پژوهش نیمه­تجربی حاضر، 45 مرد سالمند غیرفعال(60 تا 80 ساله) به صورت در دسترس انتخاب وبطور تصادفی به 3 گروه کنترل، تمرین ارتعاش کلی بدن و تمرین بدون ارتعاش، طبقه­بندی شدند. پروتکل هردو گروه تمرینی، شامل 6 هفته اجرای اسکات­های دینامیک زانو - هرهفته 3 جلسه و هرجلسه 50 دقیقه- بود. گروه تمرین ارتعاش، تمرینات خود را روی یک پلت­فورم ویبریشن با فرکانس 30-35 هرتز و دامنه 5-8 میلیمتر اجرا کردند. گروه تمرین فاقد ارتعاش، تمرینات مشابهی را اما بدون استفاده از ویبریشن انجام دادند. قدرت، انعطاف­پذیری و تحرک­پذیری شرکت­کنندگان قبل و پس از دوره مطالعه، به وسیله آزمون­های عملکردی آمادگی جسمانی ارزیابی شد. تحلیل داده­ها بوسیله آزمون­های ANOVA و t همبسته صورت گرفت. یافته­ها: در آغاز مطالعه، بین شاخص­های آمادگی جسمانی سه گروه تفاوت­های معنی­داری وجود نداشت(05/0P). قدرت و انعطاف اندام فوقانی و توان انفجاری در هردو گروه تمرینی(بدون تفاوت معنی­دار باهم) در مقایسه با گروه کنترل، بطور معنی­داری بیشتر بود(05/0>P). بااین وجود، قدرت و انعطاف اندام تحتانی و تحرک­پذیری در گروه تمرین با ارتعاش نه تنها نسبت به گروه کنترل، بلکه همچنین درمقایسه با گروه فاقد ارتعاش، بطور معنی­داری بیشتر بود(05/0>P). نتیجه­گیری: براساس یافته­های پژوهش حاضر، تمرین ارتعاش کل بدن را می­توان باتوجه به امکان بهبود پارامترهای آمادگی عملکردی، بعنوان یک شیوه تمرینی جایگزین برای سالمندانی که بدلیل محدودیت­های حرکتی قادر به اجرای تمرینات مقاومتی رایج نیستند، توصیه نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of whole body vibration training program on strength, flexibility and mobility in inactive elderly men
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Physical fitness is important for health promotion, functional independence and falling prevention in elderly. Due to the unwillingness or inability of the elderly to do conventional exercises, designing the simple, safe and tolerable exercises for this population is essential. The purpose of this study was to examine the effect of whole body vibration therapy exercise - in comparison with non-vibration exercises - on strength, flexibility and mobility in the inactive elderly. Materials & Methods: In this Quasi-experimental research, 45 inactive male elderly (60-80 years old) were selected by available method and were divided randomly into 3 groups: control, whole body vibration exercise and non-vibration exercise. The protocol of both exercises included 6 weeks of knee dynamics squats - 3 sessions per week and 50 minutes each session. The vibration exercise group performed exercises on a vibratory platform with a frequency of 30-35 Hz and an amplitude of 5-8 mm. The no-vibration exercise group, did similar exercises but without using vibration. Strength, flexibility and mobility of participants were evaluated before and after the study period. Data analysis was done by ANOVA and paired t-test. Findings: At the beginning of the study, there were no significant differences between the three groups in physical fitness indices (P>0.05). After interventions, significant differences were found in the elderly's physical fitness indices (with the exception of hand grip strength). The strength and flexibility of upper limb and explosive power were significantly higher in both training groups (without significant difference) compared to the control group (P< 0.05). However, the strength and flexibility of the lower extremity and mobility in the vibration exercise group were significantly higher than the control group, but also compared to the non-vibration group (P< 0.05). Conclusion: Based on the findings of this study, whole body vibration exercise can be recommended with regard to the possibility of improving functional fitness parameters, as an alternative exercise practice for the elderly who are not able to perform common resistance exercises due to motor constraints.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید حسین حسینی |
دانشگاه گیلان

نادر سمامی |
دانشگاه گیلان

صفورا حشمتی |
دانشگاه گیلان

آزیتا محمدی |
دانشگاه آزاد اسلامی کرج


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-290-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات