مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۶، شماره ۲، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام سال ۹۴-۱۳۹۳
چکیده فارسی مقاله مقدمه: رفتارهای ارتقاء سلامت شامل رفتارهایی است که طی آن فرد به تغذیه مناسب، ورزش مرتب، دوری از رفتارهای مخرب و مواد مخدر، محافظت در برابر حوادث، تشخیص به موقع نشانه ‌های بیماری در بُعد جسمی، کنترل عواطف، احساسات و افکار، کنار آمدن با استرس و مشکلات روحی روانی، سازگاری و اصلاح روابط بین‌ فردی در بُعد اجتماعی می ‌پردازد. مواد و روش ‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به روش مقطعی در بین 185 نفر از کارمندان که به صورت انتخاب آسان (در دسترس) در سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شد. ابزار جمع‌ آوری داده‌ ها پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت(HPLP II) بود که ابعاد آن شامل فعالیت فیزیکی، مدیریت استرس، رشد معنوی، تغذیه، مسئولیت‌ پذیری سلامتی و روابط بین ‌فردی بود. بعد از جمع ‌آوری داده‌ ها، ورود اطلاعات در نرم ‌افزار آماری SPSS vol.21 انجام شد و با انجام آزمون‌ های آماری توصیفی، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل داده‌ ها صورت گرفت. سطح معنی‌ داری در این مطالعه کمتر از 05/0 بود. یافته‌ های پژوهش: در این مطالعه میانگین سنی شرکت ‌کنندگان در این مطالعه 08/35 سال با انحراف معیار 78/7 بود که 7/42 درصد مرد و 5/53 درصد زن بودند. میانگین نمره رفتار ارتقاء دهنده در کارمندان 47/130 به دست آمد که بیشترین نمره رفتار در بُعد رشد معنوی و کمترین نمره در بُعد فعالیت فیزیکی بود. مدل ‌های رگرسیونی بُعد فعالیت فیزیکی(P=0.006) و بُعد تغذیه(P=0.036) با متغیرهای دموگرافیک معنادار بود. بحث و نتیجه ‌گیری: با استناد به نتایج حاصل از مطالعه، نمره فعالیت فیزیکی نسبت به سایر ابعاد رفتار ارتقاء دهنده سلامت در سطح پایین ‌تری بود. پیشنهاد می‌ شود که جهت بررسی عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء دهنده کارمندان و بهبود وضعیت انجام این رفتارها در این گروه عوامل دیگری جستجو شود تا بر آن اساس اقدامات مداخله ‌ای بهتر و موثرتری در زمینه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت کارمندان صورت پذیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارتقاء سلامت، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، کارمندان، ایلام

عنوان انگلیسی Analysis of Health Promoting Behaviors among Employees of Ilam University of Medical Sciences during 2014-15
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Health promoting behaviors include behaviors that individuals pay to proper nutrition, regular exercise, keeping away from destructive behavior and drug, protection against accidents, early detection of physical symptoms, control of emotions, feelings and thoughts, coping with stress and psychological problems, adjustment and modification of interpersonal relationships in the social dimension.   Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 185 employees of Ilam University of Medical Sciences using Convenience Method in 2014. Data was collected through health-promoting lifestyle questionnaire (HPLP II) with dimensions including physical activities, stress management, spiritual growth, nutrition, health and interpersonal relationships responsibility. After data collection, the data entry was done using SPSS 21 statistical software and then analyzed through appropriate statistical tests of descriptive statistics, Analysis of Variance (ANOVA), Pearson Correlation Coefficient and Linear Regression. In this study, the level of significance was less than 0.05.   Findings: The mean score of promoting behavior among the employees was 130.47. The highest score was spiritual growth aspect and the lowest was physical activity aspect. Regression models of physical activity (P=0.006) and nutrition aspects (P=0.036) were significant with demographic variables.   Discussion & Conclusions: According to the results of our study, physical activity score was lower than the other health promotion behaviors dimensions. More steps are suggested to be taken to determine the effective factors to improve the health promotion behaviors through impressive interventions among such a class of employees.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ملیحه سعید فیروزآبادی | Maliheh Saeed firoozabadi
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

محسن جلیلیان | Mohsen Jalilian
Dept of Public Health, Faculty of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

رقیه چناری | Roghayeh Chenary
Dept of Public Health, Health Promotion and Education, Faculty of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1400-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات