مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۶، شماره ۲، صفحات ۲۱-۲۷

عنوان فارسی تعیین میزان بهبود لوکوموتور خودبخودی در موش های صحرایی با ضایعه نخاعی مزمن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ضایعه نخاعی(SCI) از جدی ترین بیماری های کلینیکی است که عوارض آن علاوه بر شخص بیمار، دامن گیر خانواده و جامعــه می شود. بعد از آسیب شدید نخاعی، آستروسیت­ های سیستم عصبی مرکزی با تبدیل به آستروسیت­ های واکنشی و ایجاد اسکار گلیال مانعی بزرگ برای بازسازی آکسون­ ها محسوب می­ شوند. در مطالعات مختلف، یک بهبود لوکوموتور نسبی خودبخودی در حیوانات دارای ضایعه با گذشت زمان و بدون هرگونه مداخله درمانی گزارش شده است، لذا در مطالعه حاضر، به منظور تعیین دقیق این میزان بهبود، عملکرد لوکوموتور حیوانات دارای ضایعه به مدت 20 هفته پس از ضایعه با استفاده از تست حرکتی  BBB(Basso, Bresnahan and Beattie) ارزیابی شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه از 18 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده گردید. حیوانات به طور تصادفی به سه گروه مساوی: کنترل نرمال، شم و ضایعه تقسیم گردیدند. در گروه کنترل نرمال هیچ گونه اقدامی انجام نشد، اما در گروه های شم و ضایعه به ترتیب عمل لامینکتومی و مدل کوفتگی در قطعه  T10نخاع انجام شد. سپس عملکرد لوکوموتور حیوانات از طریق تست حرکتی BBB تا پایان مطالعه ارزیابی گردید. یافته های پژوهش: مقایسه نتایج ارزیابی لوکوموتور هفته های دوم تا بیستم حیوانات گروه ضایعه یک بهبود نسبی را نشان داد زیرا نمره حرکتی این حیوانات از 4/1 در هفته دوم پس از ضایعه، به نمره 16 در هفته بیستم رسید. بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان بهبود عملکرد خودبخودی در حیوانات دارای ضایعه نخاعی به مدت بیست هفته با گذشت زمان و بدون انجام مداخله درمانی به میزان قابل توجهی(نمره 16 از 21) افزایش می یابد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ضایعه نخاعی مزمن، بهبود لوکوموتور، تست حرکتی BBB

عنوان انگلیسی Determination of Spontaneous Locomotor Improvement in Rats with Spinal Cord Chronic Injury
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Spinal cord injury (SCI) is a serious clinical disorder, which involves the patient's family as well as the community. After sever SCI, astrocytes of the central nervous system become reactive astrocytes, and produce glial scar which is a major obstacle to axons regeneration in the spinal cord. However, some studies have confirmed a spontaneous partial locomotor recovery in injured animals in the course of time and without any therapeutic interventions. Thus, in this study, locomotor function of animals with SCI was assessed to determine the exact scope of such a recovery through BBB (Basso, Bresnahan and Beattie) locomotor test during 20 weeks.   Materials and Methods: In this research, 18 adult male Wistar rats were used and randomly divided into 3equale groups: the  normal control, the sham, the injured. Animals in the normal control group did not received any intervention, but for the sham and injured groups, laminectomy and contusion model in segment T10 of spinal cord were accomplished, respectively. Locomotor improvement of animals in all the groups was evaluated for 20 weeks.   Findings: According to our investigation, comparison of the results of locomotor assessment of the second week against that of the 20th week of the spinal cord injured group without treatment demonstrated  a partial locomotor recovery, since the BBB score of lesion in these animals was 1.4 in the second week and reached up to 16 in the Twentieth week.   Discussion & Conclusion: Our Results showed that spontaneous locomotor recovery in animals with spinal cord defects increases after 20 weeks (from 16 21 score) in the course of  time and without any therapeutic interventions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله spinal cord injury, locomotor improvement, BBB test, rat

نویسندگان مقاله سارا رضایی | Sara Rezaei
Dept of Anatomy , Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

سالار بختیاری | Salar Bakhtiari
Dept of Biochemistry, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

خیرالله اسدالهی | Khairollah Asadollahi
Dept of Social Medicine , Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

سمیه حیدری زادی | Somayeh Heidarizadi
Dept of Anatomy , Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

اردشیر معیری | Ardeshir Moayeri
Dept of Anatomy , Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

منیره عزیزی | Monireh Azizi
Medicinal Herbs Research Center, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2112-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پژوهشگری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات