مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۶، شماره ۲، صفحات ۲۸-۳۶

عنوان فارسی مقایسه فراوانی ژنوتیپ مطلوب ژن اینترلوکین ۲۸B در افراد سالم و بیماران آلوده به HCV
چکیده فارسی مقاله مقدمه: درمان عفونت مزمن ویروس هپاتیت C (Hepatitis C virus; HCV) با استفاده از ترکیب دارویی اینترفرون آلفا(Interferon-α; IFN-α) و ریباویرین(Ribavirin; RBV) صورت می ‌گیرد. عوامل مختلفی در میزان پاسخ به درمان بیماران آلوده به HCV نقش دارند که ژنوتیپ و میزان بار ویروس، سن، نژاد، چاقی، مقاومت به انسولین، میزان فیبروز و پلی مورفیسم ‌های ژن اینترلوکین 28B (Interleukin 28B; IL-28B) مهم ترین آن ها هستند. در سال های اخیر مشخص شده است که چندین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی(Single nucleotide polymorphism; SNP) در نزدیکی ژنIL-28B  با میزان پاسخ به درمان ترکیبی در ارتباط می ‌باشد که از میان فاکتورهای پیشگویی کننده درمان، پلی مورفیسم‌ های IL-28B در رسیدن به پاسخ پایدار ویروسی نقش ‌مهم تری را نسبت به بقیه ایفا می‌ کنند. در این مطالعه فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه rs8099917 ژن اینترلوکین 28B در دو گروه افراد ایرانی سالم و آلوده به هپاتیت C از تهران بررسی شده است. مواد و روش‌ ها: فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه rs8099917 در 105 فرد سالم و 105 فرد آلوده به HCV که در فاز مزمن بیماری قرار داشتند با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) بررسی شد و نتایج به دست آمده توسط نرم افزار SPSS vol.15 و آزمون χ2 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌ های پژوهش: فراوانی ژنوتیپی این پلی مورفیسم در افراد سالم 1=GG، 7/25=GT و 3/73=TT درصد و در افراد آلوده به هپاتیت C نیز 1/58=GT و 9/41=TT درصد است. ژنوتیپ GG در افراد آلوده به HCV تشخیص داده نشد. بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه فراوانی ژنوتیپ ‌های نقطه پلی مورفیسم rs8099917 بین دو جمعیت سالم و آلوده به HCV  ایرانی از اختلاف معنی داری برخوردار است و فراوانی ژنوتیپ مطلوب TT در گروه افراد سالم بیشتر است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ویروس هپاتیت C، اینترلوکین 28، PCR-RFLP، پلی مورفیسم rs8099917

عنوان انگلیسی Comparison of IL-28B favorable genotype frequency between healthy and patients infected with HCV
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Combination of interferon-alpha (IFN-α) and Ribavirin (RBV) drugs is used for treatment of hepatitis C virus (HCV) chronic infection. Various factors play role in the response rate of HCV infected patients to treatment. HCV genotype along with viral load, age, race, obesity, insulin resistance, fibrosis and interleukin 28B gene (IL-28B) polymorphisms are considered the most important ones. In recent years, it has been claimed that some polymorphisms close to IL-28B gene play a significant role in response to combined therapy among which IL-28B polymorphisms have a more important role in sustained virological response (SVR). In this study, frequency of genotypes of rs8099917 polymorphism of interleukin 28B gene in 2 groups of Iranian healthy individuals and HCV infected patients living in Tehran was compared.   Materials & Methods: Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method was used to compare the frequency of genotypes of rs8099917 polymorphism between 105 healthy individuals and 105 chronic HCV infected patients. The results were analyzed with SPSS version 15 using χ2 test.   Findings: The genotype frequency of this polymorphism in the healthy individuals was demonstrated as GG: 1%, GT: 25.7% and TT: 73.3%, while in HCV infected patients, it was shown as GT: 58.1% and TT: 41.9%.. No GG genotype was detected in the patients infected with HCV.   Discussion & Conclusion: Our investigation came to the conclusion that  a significant difference existed between the 2 groups of Iranian healthy and HCV infected individuals regarding the frequency of rs8099917 genotypes and frequency of favorable TT genotype, because it was higher among the healthy individuals than that of the patients infected with HCV
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جواد مویدی | Javad Moayedi
.Clinical Microbiology Research Center, Nemazee Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

طیبه هاشمپور | Tayebeh Hashempour
.Clinical Microbiology Research Center, Nemazee Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

زهرا موسوی | Zahra Musavi
.Clinical Microbiology Research Center, Nemazee Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

مهرداد حلاجی | Mehrdad Hallaji
.Clinical Microbiology Research Center, Nemazee Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

فرزانه قصابی | Farzaneh Ghasabi
.Clinical Microbiology Research Center, Nemazee Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

ارغوان حاج شیخ الاسلامی | Arghavan Haj-Sheykholeslami
Liver and Pancreatobiliary Diseases Research Center, Digestive Diseases Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی، پژوهشکده تحقیقاتی بیماری های گوارشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

شاهین مرآت | Shahin Merat
Liver and Pancreatobiliary Diseases Research Center, Digestive Diseases Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی، پژوهشکده تحقیقاتی بیماری های گوارشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3652-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای عفونی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات