مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۶، شماره ۴، صفحات ۱-۱۲

عنوان فارسی مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L.) و اثر حفاظتی عصاره برگ بر مسمومیت کلیوی القاء شده با اتانول در موش های صحرایی نر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مصرف حاد الکل باعث القاء پراکسیداسیون لیپید در بافت کلیه می ­شود، اما مصرف مزمن آن اثرات خفیفی بر ویژگی ­های بیوشیمیایی و بافت ­شناختی کلیه دارد. ترکیبات آنتی ­اکسیدانی بافت ­ها را در برابر تنش اکسیداتیو و آسیب القاء شده با اتانول محافظت می ­کنند. هدف از این مطالعه، ارزیابی محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی­ اکسیدانی عصاره برگ و ساقه گیاه شیرین ­بیان و نیز نقش حفاظتی عصاره برگ این گیاه در مسمومیت کلیوی القاء شده با اتانول بود. مواد و روش­ ها: ارزیابی محتوای فنل و فلاونوئید تام عصاره برگ و ساقه شیرین ­بیان به ترتیب به روش ­های فولین-سیوکالتو و کلرید آلومینیوم انجام شد. سنجش فعالیت آنتی ­اکسیدانی این عصاره­ ها به روش مهار رایکال آزاد 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) انجام شد. به علاوه اثر حفاظتی عصاره برگ این گیاه، پس از تیمار دهانی چهار گروه موش­ صحرایی نر نژاد ویستار شامل گروه 1 یا کنترل(روزانه 1 میلی ­لیتر آب)، گروه 2 (روزانه 1 میلی ­لیتر اتانول 50 درصد)، گروه 3 (روزانه 500 میلی­ گرم/کیلوگرم عصاره برگ و 1 میلی ­لیتر اتانول 50 درصد) و گروه 4 (روزانه 500 میلی ­گرم/کیلوگرم عصاره برگ) توسط ارزیابی شاخص ­های بیوشیمیایی و بافت­ شناختی بافت کلیه انجام شد. مطالعه بافت­ شناختی با استفاده از رنگ ­آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین رنگ­آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری انجام شد. در نهایت داده ­های حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS vol.20  آنالیز و با آزمون دانکن در سطح P< 0.05 گروه­ بندی شدند. یافته ­های پژوهش: عصاره ساقه شیرین ­بیان محتوای فلاونوئیدی بالاتری از عصاره برگ داشت. عصــاره­ های ســـاقه و برگ فــعالیت آنتی ­اکسیدانی(93-86 درصد) خوبی نسبت به اسید آسکوربیک(71 درصد) نشان دادند. نتایج آنالیز بیوشیمیایی بر روی بافت کلیه موش­ های صحرایی نر نشان داد که فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز(SOD) و محتوای پراکسید هیدروژن در گروه تیمار شده با اتانول افزایش یافت، اما تغییر معنی­ داری در محتوای پروتئین کل و مالون دی آلدئید(MDA) آن گروه مشاهده نشد. هم چنین نتایج حاصل از مطالعات بافت شناسی نشان داد که بافت کلیوی موش ­های صحرایی نر تیمار شده با اتانول در مقایسه با گروه کنترل، دچار آسیب شده و عصاره گونه مورد مطالعه این آسیب را تعدیل نمود. بحث و نتیجه ­گیری: به نظر می ­رسد عصاره گیاه شیرین ­بیان واجد فعالیت زیستی است و در آینده می ­تواند به عنوان یک آنتی ­اکسیدان طبیعی جدید در صنایع غذایی و دارویی به کار رود.  مقدمه: مصرف حاد الکل باعث القاء پراکسیداسیون لیپید در بافت کلیه می ­شود، اما مصرف مزمن آن اثرات خفیفی بر ویژگی ­های بیوشیمیایی و بافت ­شناختی کلیه دارد. ترکیبات آنتی ­اکسیدانی بافت ­ها را در برابر تنش اکسیداتیو و آسیب القاء شده با اتانول محافظت می ­کنند. هدف از این مطالعه، ارزیابی محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی­ اکسیدانی عصاره برگ و ساقه گیاه شیرین ­بیان و نیز نقش حفاظتی عصاره برگ این گیاه در مسمومیت کلیوی القاء شده با اتانول بود. مواد و روش­ ها: ارزیابی محتوای فنل و فلاونوئید تام عصاره برگ و ساقه شیرین ­بیان به ترتیب به روش ­های فولین-سیوکالتو و کلرید آلومینیوم انجام شد. سنجش فعالیت آنتی ­اکسیدانی این عصاره­ ها به روش مهار رایکال آزاد 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) انجام شد. به علاوه اثر حفاظتی عصاره برگ این گیاه، پس از تیمار دهانی چهار گروه موش­ صحرایی نر نژاد ویستار شامل گروه 1 یا کنترل(روزانه 1 میلی ­لیتر آب)، گروه 2 (روزانه 1 میلی ­لیتر اتانول 50 درصد)، گروه 3 (روزانه 500 میلی­ گرم/کیلوگرم عصاره برگ و 1 میلی ­لیتر اتانول 50 درصد) و گروه 4 (روزانه 500 میلی ­گرم/کیلوگرم عصاره برگ) توسط ارزیابی شاخص ­های بیوشیمیایی و بافت­ شناختی بافت کلیه انجام شد. مطالعه بافت­ شناختی با استفاده از رنگ ­آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین رنگ­آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری انجام شد. در نهایت داده ­های حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS vol.20  آنالیز و با آزمون دانکن در سطح P< 0.05 گروه­ بندی شدند. یافته ­های پژوهش: عصاره ساقه شیرین ­بیان محتوای فلاونوئیدی بالاتری از عصاره برگ داشت. عصــاره­ های ســـاقه و برگ فــعالیت آنتی ­اکسیدانی(93-86 درصد) خوبی نسبت به اسید آسکوربیک(71 درصد) نشان دادند. نتایج آنالیز بیوشیمیایی بر روی بافت کلیه موش­ های صحرایی نر نشان داد که فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز(SOD) و محتوای پراکسید هیدروژن در گروه تیمار شده با اتانول افزایش یافت، اما تغییر معنی­ داری در محتوای پروتئین کل و مالون دی آلدئید(MDA) آن گروه مشاهده نشد. هم چنین نتایج حاصل از مطالعات بافت شناسی نشان داد که بافت کلیوی موش ­های صحرایی نر تیمار شده با اتانول در مقایسه با گروه کنترل، دچار آسیب شده و عصاره گونه مورد مطالعه این آسیب را تعدیل نمود. بحث و نتیجه ­گیری: به نظر می ­رسد عصاره گیاه شیرین ­بیان واجد فعالیت زیستی است و در آینده می ­تواند به عنوان یک آنتی ­اکسیدان طبیعی جدید در صنایع غذایی و دارویی به کار رود.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Antioxidant Activity of Glycyrrhiza glabra L. Extract and Protective Effect of its Leaf Extract on Ethanol-Induced Nephrotoxicity in Male Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Acute alcohol consumption leads to induction of lipid peroxidation in renal tissues, but its chronic consumption has moderate effects on biochemical and histological characteristics of this organ. Antioxidants have protective effects against ethanol-induced oxidative stress and tissue injury. The aim of this study was to assess antioxidant activity of Glycyrrhiza glabra leaf and stem extracts and the protective effect of its leaf extract on ethanol-induced nephrotoxicity.   Materials & methods: Total phenol and flavonoid contents of leaf and stem extracts of G. glabra were measured by Folin Ciocalteu and AlCl3 assays, respectively. Antioxidant activity of both extracts was assessed using 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging. In addition, protective effect of the leaf extract was assessed using biochemical and histological analyses of renal tissues of male Wistar rats, which were divided into four groups including group 1 or control (received 1 ml distilled water daily), group 2 or ethanol group (received 1 ml of 50% ethanol daily), group 3 or ethanol + leaf extract group (received 1 ml of 50% ethanol + 500 mg/kg leaf extract daily), and group 4 (received 500 mg/kg of leaf extract daily). All treatments are performed through intragastric administration. Biochemical and histological analyses were used for the evaluation of nephrotoxicity. For histological study, the samples were stained with Hematoxylin-Eosin and examined by light microscopy. Finally, all the data were analyzed by SPSS (Ver. 20) and grouped by Duncan's Multiple Range Test at P < 0.05 level.   Findings: There was no significant difference between total phenol contents of the stem and leaf extracts. However, the stem extract showed a higher total flavonoid content than the leaf extract. Also, both the extracts showed higher antioxidant activities (86-93%) than that of ascorbic acid (71%). Results from biochemical analysis indicated a significant increase in superoxide dismutase (SOD) activity and H2O2 content in the renal tissues of ethanol-treated rats in comparison with other groups; however, there were no significant changes in total protein and malondialdehyde (MDA) contents. Results from histological examination showed that alcohol consumption intensity injured kidney tissues, which was effectively moderated by the studied extract.   Discussion & Conclusions: Results from the present study showed that G. glabra extract has biological activity and can be used in future as a new natural antioxidant in food and drug industries.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رویا کرمیان | Roya Karamian
Dept of Biology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

مصطفی اسدبگی | Mostafa Asadbeigy
Dept of Biology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

سیامک یاری | Siamak Yari
Dept of Biology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3722-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده زیست شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات