مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر تمرین ترکیبی حسی و شناختی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان
چکیده فارسی مقاله چکیده: مقدمه و هدف: در سال­های اخیر، بررسی تأثیر انواع تمرینات مختلف به‌عنوان اجزای اصلی تأثیرگذار بر تعادل از محبوبیت بسیاری برخوردار شده است. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر ترکیب تمرینات حسی و شناختی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان زن سالم بود. مواد و روش‌ها: 36 سالمند زن سالم پس از بررسی­ های اولیه درزمینه سلامت جسمی و شناختی به ترتیب از طریق پرسش­نامه­ های تاریخچه پزشکی و شناختیMMSE) )به­ طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده و پس از پیش­ آزمون به­ صورت تصادفی در سه گروه تمرینی حسی (14 نفر)، شناختی (10 نفر) و ترکیبی (12 نفر) سازمان­دهی شدند. قبل از اجرای برنامه تمرینی موردنظر تعادل ایستای هر گروه از آزمودنی­ها با تست فلامینگو و تعادل پویا با تست تعادل TUG) ) اندازه­ گیری شد. بعد از اجرای 5 جلسه 20 کوششی در 10 روز مجدداً آزمودنی­ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه‌وتحلیل آماری از روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس یک­طرفه و t همبسته) در سطح معنا­داری (p< 0/05) استفاده شد. یافته‌ها: یافته ­ها نشان داد که تفاوت در بین گروه­ها معنادار نبود اما بااین‌وجود در اثر انجام تمرینات، بهبود در عملکرد تعادل ایستا و پویای گروه­ها ملاحظه شد. به‌طوری‌که در عملکرد تعادل ایستا به ­ترتیب گروه شناختی، حسی و ترکیبی بهترین عملکرد را نشان دادند، هم­چنین در عملکرد تعادل پویا به ترتیب گروه شناختی، ترکیبی و حسی بهترین عملکرد را نشان دادند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­ های این پژوهش می­توان چنین نتیجه­ گیری کرد کهبا بررسی پروتکل­های تمرینی ترکیبی مختلف و همچنین تمرکز بر اجزاهای حسی و شناختی خاص با توجه به اهمیت آن­ها در تعادل ایستا و پویا، بهترین روش تمرینی برای تأثیرگذاری بر عملکرد حرکتی تعادلی را در گروه­های سنی سالمندی جهت بهبود و ارتقای سبک زندگی و همچنین پیشگیری از افتادن این افراد بیابند. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین حسی، شناختی و ترکیبی، تعادل ایستا، تعادل پویا، سالمند

عنوان انگلیسی Impact of Combined Sensory and Cognitive Training on Static and Dynamic Balance in Older Adults
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction and purpose: Investigating the effect of various exercises as main effective component on balance has become popular in recent years. This research aim at investigating the effect of combined sensory and cognitive training on the health elderly women in both static and dynamic balance. Materials and Methods: 36 healthy elderly women have voluntarily been participated in primitive investigation in physical and cognitive health by medical history questionnaire and cognitive MMSE respectively. And also, they were randomly assigned in 3 different training groups such as sensory (N=14) cognitive (N=10) and combination (N=12). Static and dynamic balances have been evaluated by Flamingo and TUG tests respectively in each group before taking training. After 5 practice sessions, 20 effort in 10 days, participants have repeatedly been evaluated. More importantly, to conduct statistical analysis, both descriptive method (mean and standard deviation) and referential (one-way covariance and paired t test) methods at the level of significance (p< 0/05) were used. Findings: Although findings of the research showed that the difference was not significance among groups, the effect of doing training on static and dynamic balance was considerable. Put it simply, high and improving performance not only in static balance but also in dynamic balance in cognitive, sensory, and combination groups were seen. Conclusion: Based on the results of the study by investigation the different combined training protocols and also focus on sensory and cognitive particular components with regard to importance of them in static and dynamic balance, the best way to influence on motor performance in older adults to improve lifestyle balance and also prevent falls.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فاطمه پسند | fatemeh pasand
shiraz university
دانشگاه شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

موسی جاویدی آلسعدی | moosa javidi alaasdi
shiraz university
دانشگاه شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

غلامحسین ناظم زادگان | gholamhosien nazemzadegan
shiraz university
دانشگاه شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-222-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات